wat wil Sociaal & Groen en waarom

 

“Uiteindelijk zullen we ons de woorden van onze vijanden niet herinneren, maar het zwijgen van onze vrienden”

Martin Luther King

wie zijn wij

 

Onze samenleving is een ratrace geworden. Ondernemingen kunnen kennelijk de verleiding niet weerstaan om hun klanten te misleiden. Of het nu om banken, verzekeraars, vlees- of visverwerkers, textielhandelaren of autofabrikanten gaat, er is nauwelijks nog een ‘handel’ te vinden waarbij de burger niet wordt bedonderd. Zelfs de overheid is onbetrouwbaar.
Onlangs bleek bijvoorbeeld dat de schoonmaakster bij Starbucks meer belasting betaalt dan de CEO. Starbucks als bedrijf heeft sinds 2009 naar schatting 20 tot 30 miljoen euro aan belastingvoordeel van de Belastingdienst ontvangen.

Ook Facebook, Ikea en veel andere multinationals profiteren van dit pro-vermogendenbeleid. Omdat we niet moeten vervallen in overmatige achterdocht, is het beter om er wat aan te doen. Zo’n pro-vermogendenbeleid heeft ernstige gevolgen, voor samenleving en burgers. Naast de negatieve verschijnselen van het vrije marktmechanisme is de samenleving de waarde opgedrongen dat het (meedogenloze) najagen van geld de hoogste waarde is. Het vergaren van geld en macht is tot kunst verheven en het heeft obsessieve dimensies aangenomen, ten koste van de niet vermogende burger. Dat heeft, naast criminaliteit, een wereld opgeleverd van absurd rijken versus straatarmen: het recht van de sterkste, de ideale wereld volgens de liberalen/conservatieven en confessionelen. Een wereld die soms schandalig omgaat met mensen die onze zorg nodig hebben. In die wereld is de zorg voor onze planeet velen een rotzorg geworden. Hoe we onze wereld achterlaten, zoekt ons nageslacht maar uit, zo lijkt het credo.

Sociaal & Groen wil een wezenlijk andere samenleving. Een samenleving waarbij we de met elkaar opgebouwde welvaart eerlijker verdelen. Wij willen naar een land zonder armoede of voedselbanken. Naar een land waarin we beter met ons milieu en met ouderen omgaan, eerlijker belasting heffen, discriminatie uitbannen en iedereen laten participeren. Naar een land dat begrijpt dat samenwerken noodzakelijk is. Als we onze waarden in stand willen houden, is in deze wereld waarin de krachtsverhoudingen enorm verschuiven, een krachtig en eensgezind Europa het enige antwoord.

tijd voor (echt) iets nieuws

Ons democratisch-parlementaire systeem is begin 19e eeuw bedacht en is nu dus zo’n tweehonderd jaar oud. Afgezien van enkele aanpassingen, zoals vrouwenkiesrecht bijvoorbeeld, is dit twee eeuwen oude systeem niet gewijzigd. Dat is vreemd, want de samenleving is in bijna alle opzichten  gewijzigd. Daarbij doelen we niet alleen op technologische, maar vooral ook op culturele wijzigingen. De wijze waarop we denken over homofilie, milieu of zeggenschap bijvoorbeeld, is onvergelijkbaar met de periode 1814-1848. We kunnen nu een tweet naar de premier of de Amerikaanse president sturen en gelijk antwoord krijgen. Problemen rond multiculturaliteit bestonden destijds niet en de zeeën en lucht waren nog schoon. Lokale problemen zijn mondiale geworden. Scholing heeft ook mondigheid opgeleverd.

Het is dan ook vreemd dat het parlementaire systeem niet is mee geëvolueerd, maar tweehonderd jaar stil heeft gestaan. De gevolgen van het gebrek aan politieke innovatie zijn dan ook op allerlei fronten dientengevolge waarneembaar: burgers participeren niet meer terwijl het democratische systeem dat wel vereist (minder dan 2% van de bevolking is nog maar lid van een politieke partij). De opkomst bij verkiezingen is soms minder dan 50% en is een mediacircus geworden. Geld is een (te) belangrijke rol gaan spelen. Gesteld kan worden dat het vertrouwen van de burger in het systeem en in de politici nagenoeg volledig verdwenen is. Verstandige mensen willen niet meer in vertegenwoordigende lichamen zodat politieke onbenullen en charlatans de politieke arena kunnen betreden. Daardoor dreigt een evenwichtige en verantwoorde politiek geheel te verdwijnen. Fout-rechts wint weer verontrustend aan terrein.

Het huidige democratische systeem moet geüpdatet worden. Zonder afbreken en opbouwen geen renovatie. De democratie is de basis, de zeggenschap van het volk over zichzelf. Zelfbestuur is in de 21ste eeuw de meest logische zaak van de wereld. Geen kapitalisten en baantjes-in-stand-houdende politici en ambtenaren meer die over alles beslissen. We verdelen onze welvaart liever zelf. Op die basis kan gerenoveerd en verder gebouwd worden. Het is de hoogste tijd de democratie weer serieus te nemen en een nieuw model te bedenken. Partijen zijn verworden tot verdedigers van een vastgelopen systeem en de bevolking ziet ze ongewild als de vertegenwoordiger daarvan. Er is een muur ontstaan tussen burger en overheid/bestuur. Het landsbestuur heeft wel contact maar heeft geen empathie meer voor de eigen bevolking; de bevolking loopt tegen een almachtige overheid op die de regels naar zijn eigen hand zet. De burger staat alleen tegen een overmacht en is alleen goed om te betalen. Ambtenaren hebben hun overheid tot een zelfstandige macht weten uit te bouwen en zijn de burger als een schaap gaan zien dat op papier wel rechten heeft, maar in de praktijk het tegenovergestelde ervaart. De werelden zijn uiteengegroeid, die van de gewone mensen en die van het bestuur, een (schat-)rijke elite en de overheid.
Een ander groot probleem is de onvoorstelbaar gegroeide kloof tussen arm en rijk, als gevolg van decennia neoliberaal beleid. De welvaart wordt verdeeld onder een paar procent van de bevolking, een onacceptabele ontwikkeling.

Sociaal & Groen is een vereniging van democratisch en progressief ingestelde mensen die constructief willen onderzoeken hoe onze democratie weer gereanimeerd kan worden en vooral anders vorm gegeven kan worden. Uiteraard is iedereen die wil meedenken en meebouwen van harte welkom.

onze keuzes

Op deze site vind je onze standpunten. Zoals je van een innovatieve partij mag verwachten, ligt iets nooit voor altijd vast; de wereld verandert, onze samenleving verandert, onze inzichten veranderen dus ook. De politieke koers van Sociaal & Groen wordt gevormd door discussies met onze leden. Vertel ons daarom je mening. Dat versterkt en verrijkt, en maakt ons steeds beter.

jd120420

Geef een reactie