armoedeboete: asociale wetgeving.

Onder de huidige wetgeving worden mensen die de premie van hun zorgverzekering zes maanden lang niet kunnen betalen, aangemeld bij het CAK*) voor de regeling wanbetalers. Zodra dit gebeurt, zijn zij alleen nog verzekerd via de basisverzekering met 30% boete per maand (opgelegd door de minister). Voor 2020 is de boete € 410,49 (€ 402,24 in 2019).
Deze boete op armoede treft de meest kwetsbare mensen in de samenleving: zij die (tot over hun oren) in de schulden zitten, bijna altijd door toedoen van de overheid (CJIB), incassobureaus en gerechtelijke uitspraken. Het betreft vooral mensen in de schuldsanering, in de bijstand of met bijstandsboetes, vluchtelingen met een verblijfsvergunning en hulpbehoevenden. Sociaal & Groen wil dat deze boete onmiddellijk wordt gestopt.

 

“Onrecht krijgt vaak rechtskarakter doordat het zo veelvuldig voorkomt”

 

Bertolt Brecht

armoedeboete
armoede . welvaartsverdeling
armoedeboete (bestuursrechtelijke zorgpremie)
korte versie

Mensen in financiële problemen die daardoor hun zorgpremie niet kunnen betalen krijgen van de overheid een boete en moeten  147,80 euro per maand betalen (basispremie + boete) en betalen aanhoudend onverzekerden tweemaal een boete van 426,24 euro.

Sociaal & Groen wil dat deze regelingen met spoed worden ingetrokken. Mensen in nood moeten geholpen worden, niet gestraft. Er moet een uitbreiding komen van bevoegdheden van bestaande instanties waarbij mensen begeleid worden en worden beloond (geen betaling rente, boetes enz.) voor coöperatief gedrag.

 

middelgrote versie
Inconsistentie in wet- en regelgeving

Het huidige parlementaire systeem draagt een impliciete geldingsdrang in zich: iedere nieuw samengestelde regering of ieder nieuw parlement wil wijzigingen op bestaande of nieuwe wetgeving doorvoeren ter profilering van politieke identiteit, of ten gevolge van verkiezingsbeloften. Door de
decennia heen dreigen er op langere termijn niet alleen overlappingen in wetgeving, maar ook ongewenste en onbedoelde neveneffecten of opportunistische wet- en regelgeving. Ook zijn er wetten van kracht die
achterhaald zijn, slechts symboliek als doel hebben of zelfs tegenstrijdig zijn.

Zo staat er bijvoorbeeld in artikel 7:934 BW dat in geval van wanbetaling een verzekering beëindigd of geschorst mag worden, ook met terugwerkende kracht. Maar in artikel 8 van de Zorgverzekeringswet staat
dat je nimmer met terugwerkende kracht een verzekering mag opzeggen of ontbinden.
Een sociale ondernemer leende geld aan zijn vaste klanten zonder daarvoor rente te rekenen, als klantenservice. De belastingdienst stelde dat hij zijn bedrijf moest voeren ‘volgens goed koopmansgebruik’ en ‘gebruik in het economisch verkeer’ en stuurde hem een aanslag
vennootschapsbelasting voor de fictieve rente-inkomsten. Kort daarop kreeg dezelfde ondernemer van de AFM een publicatie ‘uitoefenen bedrijf zonder vergunning’, omdat rente-inkomsten duiden op het uitoefenen van een bancair bedrijf en de onderneming had geen vergunning om een bankbedrijf uit te oefenen. De sociale ondernemer ging op deze publicatie failliet. De ene overheidsdienst schrijft iets voor en als je het opvolgt draait de andere overheidsdienst je daarom de nek om.

asociale wetten

Met dit soort onrecht kan een boek gevuld worden. Er zijn vele regels en wetten die ronduit asociaal zijn. Sociaal & Groen wil daar zo snel mogelijk van af.
De meest asociale wetten moeten met spoed worden ingetrokken of gewijzigd, te weten:

* Boeteregeling op armoede (bestuursrechtelijke zorgpremie);
* Gerechtsdeurwaarderswet (Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders);
* Faillissementswet;
* Participatiewet;

de armoede-boete

Onder de huidige wetgeving worden mensen die de premie van hun zorgverzekering zes maanden lang niet kunnen betalen, aangemeld bij het CAK*) voor de regeling wanbetalers. Zodra dit gebeurt, zijn zij alleen nog verzekerd via de basisverzekering met 147,80 euro per maand (basispremie + boete) en betalen aanhoudend onverzekerden tweemaal een boete van 426,24 euro.
Op deze wijze heeft de overheid € 261,- miljoen opgehaald in 2019 (bron CAK) van de allerarmsten mensen in het land.
Deze boete treft de meest kwetsbare mensen in de samenleving: zij die (tot over hun oren) in de schulden zitten vaak door toedoen van de overheid (CJIB), incassobureaus of de belastingdienst. De slachtoffers zijn zij in de schuldsanering, mensen in de bijstand, vluchtelingen met een verblijfsvergunning of hulpbehoevenden.

uitzichtloze ellende

Door de uitzichtloosheid van de regeling zijn er tussen de 200.000 en 312.000 (bron: CAK) gedupeerden in de afgelopen jaren geregistreerd bij het CAK.
Omdat er bij deze mensen toch al niets meer ‘te halen valt’ heeft de overheid bedacht deze meest kwetsbare armen op een andere wijze te pakken, door het mogelijk te maken de armoedeboete te verhalen bij de werkgever, uitkeringsinstantie of middels (nog meer korting op) de zorgtoeslag. De overheid noemt dit ook wel ‘broninhouding’.

niet straffen maar helpen

Sociaal & Groen vindt deze boete absurd, omdat de meest kwetsbare mensen en armen niet voor hun situatie moeten worden gestraft, maar juist moeten worden geholpen.
Naast deze armoedeboete is er nog een zeer kwalijk overheidsmechanisme: het stigmatiseren van mensen die het financieel moeilijk hebben, door hen ‘wanbetaler’ te noemen en hen aan te melden voor de wanbetalers- en boeteregeling.
De regering, waaronder ook de PvdA die daaraan niets heeft veranderd, plaatst hele groepen ‘zwakkeren’ in een slecht daglicht, om daarmee deze maatregelen te rechtvaardigen, alsof mensen in de bijstand of met
schulden criminelen zijn.​
Sociaal & Groen wil dat deze regelingen met spoed worden ingetrokken. Er moet een uitbreiding komen van bevoegdheden van bestaande instanties waarbij mensen begeleid worden en worden beloond (geen betaling rente, boetes enz.) voor coöperatief gedrag.

*) Het CAK is een publieke dienstverlener die voor de overheid regelingen uitvoert

S&M110522

STANDPUNTEN / VERSCHILLEN PER PARTIJ (Armoede-boete)

VVD                                            – Vindt dit een prima regeling; regeling handhaven

PVV                                             – Geen standpunt

CDA

D66

Groen Links

PvdA

SP

PvdD

Sociaal & Groen                  – Boeteregeling zorgpremie (bestuursrechtelijke boete) onmiddellijk afschaffen;
​                                                  – Op individu toegesneden hulp (zie Schuldhulpverlening);

Geef een reactie