Discriminatie, uitsluiting en racisme horen niet thuis in onze samenleving

In Nederland bestaat racisme. Dat is geen fijne boodschap. Het is een boodschap die heel veel mensen heel lang niet hebben willen horen. Maar WHD gaat er niet omheen. Als we luisteren naar de verhalen die mensen van een andere kleur dan wit vertellen, horen we dat racisme in Nederland is geworteld. In onze geschiedenis, onze overheid, onze wijken, onze scholen. Ook al zijn er weinig mensen die bewust racistisch zijn, we leven in een land waar discriminatie en racisme bestaat.

“Ik verafschuw racisme, want ik beschouw het als een barbaars iets, ongeacht het komt van een zwart of een blank mens”
Nelson Mandela

“Het nazisme van Hitler keerde zich niet alleen tegen joden, maar ook tegen homo’s, gehandicapten en zigeuners. Als we dat op ons in laten werken, verandert de perceptie van het heden”
Wim Lanfermeijer

gelijkwaardigheid
mensenrechten . samenleving
Geen ruimte voor racisme en discriminatie

Toch voelen veel mensen dagelijks de pijn van alledaags racisme, onrecht en uitsluiting. Van ‘grapjes’ in de sportkantine tot giftige teksten van politici. Van een Belastingdienst die discrimineert op basis van afkomst tot werkgevers die afwijzen op basis van achternaam. Het is inspirerend om te zien dat een heel groot deel van de samenleving er genoeg van heeft. De haat of vooroordelen moeten stoppen. Het is hoog tijd voor een Nederland waar iedereen gelijk is.

WHD staat naast individuen en minderheden die zich uitspreken tegen discriminatie, uitsluiting en racisme. Voor iedereen moet er ruimte zijn om je mening te uiten zonder bedreigingen of verdere uitsluiting, juist ook als de meerderheid het er niet mee eens is. Voor ieder van ons is er de verantwoordelijkheid om je op te treden tegen institutioneel racisme, uitsluiting, xenofobie, machtsmisbruik en discriminatie.

WHD is het op dit punt eens met de PvdA en GroenLinks. We nemen gemeenschappelijke standpunten in:

Normeren is niet vrijblijvend
Uitzendbureaus zonder serieus antidiscriminatiebeleid krijgen geen overheidsopdrachten. Woningbemiddelingsbureaus die geen serieus antidiscriminatiebeleid voeren verliezen hun vergunning.
Verhuur van woningen wordt vergunningplichtig; deze wordt ingetrokken als blijkt dat een verhuurder discrimineert.

Symbolen doen ertoe
Sinterklaas is een feest voor iedereen en dus zal Piet veranderen. Dat gebeurt gelukkig nu al. Kinderen hebben geen enkel probleem met die verandering en onze samenleving kan dat ook, zolang we ons empatische vermogen aanspreken.

Cultureel erfgoed
We moeten niet opzij kijken als het gaat om de donkere bladzijden in onze geschiedenis. Ons cultureel erfgoed, zoals standbeelden, museumstukken en programma’s bekijken we met een kritische bril en voorzien we van correcte historische context. Ook vullen we ons straatbeeld aan met nieuwe (historische) te waarderen figuren en straatnamen. Meer kennis van ons verleden – zowel de goede als slechte kanten – draagt bij aan wederzijds begrip.

Bestrijding van discriminatie en racisme
Dit is voortaan de eindverantwoordelijkheid van de premier, omdat het gaat om Artikel 1 van de Grondwet. Mede omdat het vrijwel alle andere portefeuilles raakt (woondiscriminatie, arbeidsmarktdiscriminatie, leeftijdsdiscriminatie, discriminatie in het onderwijs en bij justitie en politie).

aanpakken institutioneel racisme
WHD wil een staatscommissie die onderzoekt en het kabinet adviseert over uitsluitingsmechanismes en bestrijding institutioneel racisme. Ze kijkt naar schooladviezen, neemt sociale en fraudewetgeving onder de loep en bekijkt wat er kan verbeteren bij de politie, jeugdzorg, onderwijs, andere (overheids-)instanties en de arbeidsmarkt. Indien de commissie dit noodzakelijk acht, kan een nieuwe, onafhankelijke nationaal coördinator ‘anti-discriminatie’ aangesteld worden, die tot taak krijgt de aanbeveligen en richtlijnen kritisch te volgen en het
kabinet (de premier) en overheidsorganisaties te adviseren.

Overheid leeft discriminatieverboden internationale verdragen na
Dat klinkt als een open deur, maar is noodzakelijk als we zien dat de overheid bijvoorbeeld het Verdrag inzake het uitbannen van alle vormen van rassendiscriminatie onvoldoende naleeft. Black Lives Matter heeft weer laten zien dat het belangrijk is dat de overheid scherp toeziet op het discriminatieverbod.

Overheidsregistratie van persoonskenmerken aan banden
Burgers kunnen deels zelf bepalen hoe zij geregistreerd worden. Kenmerken als ‘migratieachtergrond’ en ‘geslacht’ worden alleen bijgehouden als dit een voordeel heeft voor de geregistreerde, zoals in de zorg. Dit geldt ook bij bedrijven en andere organisaties. De registratie van het geslacht verdwijnt van de identiteitskaart. Op het paspoort mogen mensen kiezen voor een X.

Excuses slavernij & Nationaal slaverijmuseum
De Nederlandse overheid maakt formele excuses voor haar rol in de slavernij en het koloniale verleden.
Keti Koti, 1 juli, de afschaffing van de slavernij, wordt een nationale (vrije) feestdag om de slavernij te herdenken en de afschaffing ervan te vieren.
Om bewustwording over ons verleden te vergroten, wil WHD een waardig nationaal slavernijmuseum. In het onderwijs komt meer aandacht
voor slavernij en ons koloniale verleden. Oorlogsgetroffenen uit voormalig Nederlands-Indië krijgen erkenning, rechtsherstel en compensatie.

Alle werknemers in de publieke sector krijgen een cursus omgaan met vooringenomenheid.
In deze cursus ligt de nadruk op het herkennen van eigen vooroordelen en het zorgdragen voor gelijke behandeling in lastige situaties.

Bij politie en OM komt meer aandacht voor discriminatie, racisme, antisemitisme, gelovigenhaat en agressie door moslims.
Mensen mogen niet worden gediscrimineerd. Dat betekent: aangiftes serieus nemen, zwaardere straffen voor geweld met een discriminerend motief en harder aanpakken van racisme en antisemitisme rond het voetbal. Ook het strafrecht is hierbij nodig. Voor de bestrijding van discriminatie willen we meer gespecialiseerde agenten en betere handhaving. Slachtoffers van discriminatie en geweld tegen zo genaamde ‘afvalligen’ (geloofsuittreders) krijgen betere toegang tot de politie. De capaciteit bij de politie moet worden opgevoerd, zodat iedereen laagdrempelig
aangifte kan doen van discriminatie. We versterken de samenwerking tussen de politie en organisaties die discriminatie tegengaan, zoals Control Alt Delete en de meldpunten discriminatie. We geven het Openbaar Ministerie meer ruimte om discriminatiezaken te vervolgen. Er komt een hogere strafmaat voor hate crimes, zoals discriminerend geweld, bedreigingen en intimidatie.

Achterstelling dubbele nationaliteit wegnemen
Een dubbele nationaliteit is geen teken dat je niet loyaal bent aan Nederland. Mensen die (soms gedwongen) een dubbele nationaliteit hebben lopen tegen praktische problemen aan. Die willen we wegnemen. Tegelijkertijd willen we mensen helpen die van hun dubbele nationaliteit afwillen.

Discriminatie wegens genderidentiteit, -expressie, geslachtskenmerken en seksuele gerichtheid wordt expliciet verboden. Dit komt in het Wetboek van Strafrecht.

Loonverschillen bij gelijk werk aanpakken
Onderzocht moet worden of de arbeidsinspectie de bevoegdheid aan kan om onderzoek bij bedrijven te kunnen doen t.a.v. gelijk loon voor gelijk werk. Bij verschillen die terug te voeren zijn op discriminatie moet een boete worden opgelegd gelijk aan het loonverschil, die alsnog aan de gediscrimineerde wordt uitbetaald.

Aanpak discriminatie op internet
Het internet is onze openbare ruimte, waar iedere vorm van discriminatie ontoelaatbaar is.

Burgerschapsonderwijs
Bij burgerschapsonderwijs op scholen krijgen leerlingen voorlichting over alle vormen van discriminatie, moslimhaat en antisemitisme, de schade ervan en de ontoelaatbaarheid ervan.

Stevige handhaving op arbeidsmarktdiscriminatie
Of dit nu op leeftijd, geslacht, afkomst, handicap of seksuele geaardheid is. De capaciteit van de inspectiediensten gaat omhoog. De aangiftebereidheid moet worden vergroot door het inzichtelijk maken dat het zin heeft om aangifte te doen. Er komt meer bewustwording op vooroordelen bij werkgevers en uitzendbureaus, het kabinet heeft een voortrekkersrol en geeft het goede voorbeeld. Er komt ‘naming and shaming’ van de ergste overtreders.

Keurmerk tegen discriminatie
Het is onacceptabel dat uitgaansgelegenheden en verenigingen mensen weigeren op basis van hun uiterlijk. Er komen laagdrempelige online meldpunten waarmee burgemeester en politie de overtreders kunnen aanpakken. Wie discrimineert, kan zijn exploitatievergunning verliezen. Naar Haags voorbeeld komt er een keurmerk tegen discriminatie. Daarmee maken bedrijven en horeca hun goede gedrag bekend aan het publiek.

bestrijding antisemitisme
Het aantal antisemitische incidenten is de laatste jaren zorgwekkend toegenomen. Om dit tegen te gaan, komt er op scholen meer aandacht voor de Holocaust en hedendaags antisemitisme. We maken ons sterk voor een Europese aanpak tegen antisemitisme, onder andere om antisemitische complottheorieën te bestrijden en discriminatie en terreur tegen Joden en Joodse organisaties aan te pakken.

toetsing wetten
Bij wetswijzigingen en nieuwe wetten komt een verplichte toets op het effect voor de positie van vrouwen, LHBTIQ+-mensen, mensen met een beperking, mensen met een migratieachtergrond, jongeren en toekomstige generaties. Dit moet worden verantwoord in een ‘inclusie effectrapportage’ die een onderdeel wordt van iedere wet. In artikel 1 van de Grondwet over gelijke behandeling wordt
expliciet gemaakt dat ook discriminatie op grond van seksuele gerichtheid, leeftijd en handicap niet is toegestaan.

het ‘traditionele gezin’ schaffen we administratief af: modern ouderschap
Gezinnen bestaan niet altijd uit één vader en één moeder. Twee vaders, twee moeders, samengestelde gezinnen en meeroudergezinnen zijn normaal. Kind én ouder verdienen ongeacht de gezinssituatie zekerheid die gelijkwaardig is aan het ‘traditionele gezin’. Dat leggen we vast in een nieuwe wet over modern ouderschap.

Verplichte voorlichting over seksuele diversiteit en genderidentiteit in basis- en voorgezet onderwijs en op lerarenopleidingen
We stimuleren GSA’s (Gender and sexuality alliances) op scholen. Daarbij werken we samen met het COC. Er komt een scherpe controle op naleving van de voorlichting over seksuele diversiteit en het signaleren van pestgedrag op alle scholen. Dit is een onderdeel van de lerarenopleiding.

Pestgedrag tegen nieuwe Nederlanders, LHBTI’s, gelovigen, of van moslims tegen uittreders of wie dan ook effectiever aanpakken
Dat kan bijvoorbeeld door burgemeesters toe te staan om sneller een pester uit huis te plaatsen of een buurtverbod in te stellen.

LHBTI’s voelen zich veilig bij de politie
Daarbij hoort goed aangifte kunnen doen van geweld en discriminatie, en serieus genomen worden. Roze in Blauw blijft bestaan. De politieacademie besteedt meer aandacht aan discriminatie van en geweld tegen LHBTI’s.

Geef een reactie