EU: voordelen voor ons allemaal

Europa kent een zeer bloedige geschiedenis: het aantal oorlogen en militaire conflicten, waar Europeanen bij betrokken waren (of zijn) is indrukwekkend:
In de periode 533 n.o.j. tot heden zijn Europeanen in 400 oorlogen betrokken geweest of hebben deel genomen aan militaire conflicten.
Op Europees grondgebied (inclusief het Europese deel van Rusland) hebben we 77 oorlogen/conflicten uitgevochten. Sinds we samenwerken in de EU is er onderling geen enkele oorlog of militaire conflict meer geweest: uniek in onze bloedige geschiedenis.

 

“Op een dag zal, naar het voorbeeld van de Verenigde Staten van Amerika, er een Verenigde Staten van Europa komen”

George Washington

 

De vrede moet je niet bewaren maar uitdelen

EU: voordelen voor ons allemaal
Europa
middelgrote versie
EU heeft burgers grote vrijheid gegeven

Sinds 1997 kunnen Europese burgers zich vrij verplaatsen binnen de EU zodat iedere burger zonder restricties kan reizen. Dit betekent o.a. geen lange rijen meer bij de paspoortcontroles, geen visa meer aanvragen en betalen of in de file staan voor de binnengrens (vrij verkeer van personen).

Sinds het verdrag van Maastricht (1992) worden goederen bij het overschrijden van de binnengrenzen van de EU niet meer aan controles onderworpen waarmee er een volledig vrij verkeer van goederen is gerealiseerd (vrije interne markt).

De afschaffing van o.a. douanerechten is gunstig geweest voor het handelsverkeer. De interne markt heeft een open en vrije handelsmarkt gecreëerd van 500 miljoen consumenten, die geen last meer hebben van regels die de export bemoeilijken.
De prijzen zijn gedaald in Europa, waarvan alle burgers profiteren. Een vliegticket van € 20,- van het ene lidstaat naar het andere is daarvan een sprekend voorbeeld.
Binnen de EU is er voor burgers vrij verkeer van kapitaal (kapitaalmarktunie). Iedere Europese burger mag binnen de EU vrij wonen, werken, studeren en goederen kopen en verkopen.

De EU heeft een enorm aantal regels gemaakt die regelrecht in het voordeel zijn van alle Europeanen. Zo kunnen wij door Europese wetgeving thans overal voor hetzelfde tarief mobiel bellen, in alle landen gratis pinnen en zien wat er in ons voedsel zit. Europa heeft een enorme waslijst van goede maatregelen genomen, van een gezonde speen voor baby’s, gelijke beloning voor mannen en vrouwen tot een verbod op genetisch gemanipuleerd voedsel.
Maar ook rechten voor passagiers (vergoedingen bij vertragingen enz.) en wetgeving op het gebied van chemicalien waardoor giftige stoffen in duizenden producten (van tandpasta tot plastic) verboden zijn.

Het in 1952 opgerichte Europese Hof van Justitie van de EU zorgt ervoor dat de wetten die Europa maakt goed worden uitgevoerd, worden omgezet in nationale wetgeving, zodat we overal dezelfde rechten hebben en het niet meer uitmaakt in welke deelstaat de burger woont.
Zo steunde het Europese Hof bijvoorbeeld Nederlandse brandweerlieden voor hun strijd tegen werktijden.

De Europese Commissie werkt permanent aan verbeteringen ten gunste voor de Europese burger. In pakketten van voorstellen (Single Market Act 1 en 2) moet er meer gedaan worden aan de sociale kanten van de interne markt.

Volgens Euro-Commissaris Bolkestein heeft de enorme interne markt Europa 2,5 miljoen extra banen opgeleverd (toename handel) en 877 miljard euro meer welvaart.
Van de totale Nederlandse export gaat nu 80% naar EU-landen. Nederland profiteert daarmee maximaal van de vrije handelszone en indirect de Nederlandse burger. Nederland draagt per persoon ongeveer € 230,- bij aan de EU, maar krijgt daarvoor € 1500,- tot € 2000,- per jaar terug.
​Deze bewering is gecheckt door zowel nrcnext (Wilmer Heck) als onderzoekers van het CPB.

Europa is veilig(er) geworden

Europa kent een bloedige geschiedenis: het aantal oorlogen en militaire conflicten, waar Europeanen bij betrokken waren (of zijn) is indrukwekkend: gerekend vanaf de vroege Middeleeuwen (533 na Chr) tot 1504 zijn er 44 oorlogen bekend. In de 16e eeuw stonden Europeanen elkaar wereldwijd in 30 oorlogen naar het leven en in de 17e eeuw hebben we dat opgeschroefd naar 42 oorlogen. In de 18e zijn we niet minder vijandig geweest met 40 oorlogen en in de moderne tijd, de 19e eeuw, voerden we 91 oorlogen. Oorlog voeren is ‘politics as usual’ geworden want in de 20e eeuw wisten we maar liefst 141 oorlogen te voeren. In onze nog prille 21 eeuw hebben we de teller op 12 staan. In deze periode zijn Europenanen dus in precies 400 oorlogen betrokken geweest of hebben deel genomen aan militaire conflicten. ​

Wilde Europa veilig worden, dan moest het volgens Winston Churchill een nieuwe eenheid zien te creëren. Een half jaar later deed hij in Zürich een oproep om een ‘Europese Familie’ te maken. Er moest een structuur worden geschapen die tot vrede zou leiden, in veiligheid en vrijheid.
‘We must build a kind of United States of Europe’, aldus Churchill.

Sociaal & Groen wil ten behoeve van de verdere vrijheid, bescherming en welvaart van de Europeanen, een verdergaande Europese integratie.

uitgebreide versie
vrede, veiligheid en vrijheid

Europa kent een bloedige geschiedenis: het aantal oorlogen en militaire conflicten, waar Europeanen bij betrokken waren (of zijn) is indrukwekkend: gerekend vanaf de vroege Middeleeuwen (533 n.o.j.) tot 1504 zijn er 44 oorlogen bekend. In de 16e eeuw stonden Europeanen elkaar wereldwijd in 30 oorlogen naar het leven en in de 17e eeuw hebben we dat opgeschroefd naar 42 oorlogen. In de 18e zijn we niet minder vijandig geweest met 40 oorlogen en in de moderne tijd, de 19e eeuw, voerden we 91 oorlogen. Oorlog voeren is politics as usual geworden want in de 20e eeuw wisten we maar liefst 141 oorlogen te voeren. In onze nog prille 21 eeuw hebben we de teller op 12 staan. In deze periode zijn Europenanen dus in precies 400 oorlogen betrokken geweest of hebben deel genomen aan militaire conflicten.

‘Van Stettin in de Baltische landen tot Triest in het Adriatische gebied is een IJzeren Gordijn neergelaten’, zei Winston Churchill in 1946 tijdens zijn befaamde redevoering op de campus van Westminster College in het Amerikaanse Fulton, Missouri. De Britse oud-premier schetste een somber beeld van de situatie kort na het einde van de Tweede Wereldoorlog.
Weemoedig stelde hij vast dat achter dat IJzeren Gordijn de beroemde hoofdsteden van de oude staten van Centraal- en Oost-Europa lagen: Warschau, Berlijn, Praag, Wenen, Boedapest, Belgrado, Boekarest, Sofia. Al deze staten waren terechtgekomen in de communistische invloedssfeer van de Sovjets en ze waren hard op weg politiestaten te worden in plaats van democratieën.
Wilde Europa veilig worden, dan moest het volgens Churchill een nieuwe eenheid zien te creëren. Een half jaar later deed hij in Zürich een oproep om een ‘Europese Familie’ te maken. Er moest een structuur worden geschapen die tot vrede zou leiden, in veiligheid en vrijheid.
‘We must build a kind of United States of Europe’. Frankrijk en Duitsland zouden het voortouw moeten nemen; Groot-Brittannië, het machtige Amerika en ook de Sovjet-Unie moesten de vrienden en sponsoren worden van het nieuwe Europa.

De Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal of de EGKS was een zes lidstaten tellende Europese organisatie die bedoeld was om na de Tweede Wereldoorlog de vrede in Europa te verzekeren door oorlog tussen West-Europese landen onmogelijk te maken. Voor dat doel werd de productie van kolen en staal, die toen golden als de belangrijkste middelen voor de productie van oorlogswapens, onder het gezag geplaatst van een gemeenschappelijke Hoge Autoriteit. De EGKS (1952) geldt als de eerste aanzet tot de Europese Unie, waarin zij later (2002) opging.
De zes deelnemende landen waren Frankrijk,West-Duitsland, Italië, België, Nederland en Luxemburg. Het initiatief was genomen door de Franse Minister van Buitenlandse Zaken Robert Schuman, die op 9 mei 1950 het plan-Schuman gelanceerd had. Na vorming van de EGKS de deelnemende EU landen niet meer met elkaar in oorlog geweest, waarmee de deelnemende landen niet alleen geslaagd zijn in hun opzet, maar ook bewezen hebben dat samenwerken in en deelnemen aan de EU voor een (ongekende) duurzame vrede heeft gezorgd.

vrij verkeer van personen

Dankzij het vrije verkeer van personen kan een Europese burger drie maanden in een andere EU-lidstaat verblijven zonder een visum aan te vragen. De enige voorwaarde is een geldig identiteitsbewijs. Daarmee kan een Europese staatsburger in andere EU-landen zowel reizen (ook op basis van het Schengenverdrag), als werken. Europeanen mogen zich zodoende binnen de Europese Unie overal vestigen waar zij willen. Ook als zij ziek, arbeidsongeschikt of werkloos raken mogen zij in een andere EU-lidstaat blijven wonen.
Sinds 1997 kunnen Europese burgers zich vrij verplaatsen binnen de EU zodat iedere burger zonder restricties kan reizen. Dit betekent o.a. geen lange rijen meer bij de paspoortcontroles, geen visa meer aanvragen en betalen of in de file staan voor de binnengrens (vrij verkeer van personen).

economische voordelen

Sinds het verdrag van Maastricht (1992) worden goederen bij het overschrijden van de binnengrenzen van de EU niet meer aan controles onderworpen waarmee er een volledig vrij verkeer van goederen is gerealiseerd (vrije interne markt). ​
Het lidmaatschap van Nederland aan de EU heeft grote economische voorspoed gebracht en veiligheid. Door het lidmaatschap kennen we een vrij verkeer goederen, diensten en personen.
De Nederlandse economie profiteert duidelijk van de open grenzen van de EU. De van oorsprong grote Nederlandse bedrijven als KPN, Heineken, ING, Philips, AKZO en Unilever behalen een belangrijk deel van hun omzet nu in andere Europese landen. In een studie uit 2002 van de Europese Commissie wordt de extra welvaar geschat op 877 miljard euro door het wegvallen van (fiscale, juridische en fysieke) grenzen.
Het Centraal Planburo (CPB) heeft in 2008 een onderzoek gepubliceerd naar de invloed van de interne markt op de Nederlandse economie. Uit deze studie blijkt dat de Nederlandse economie jaarlijks tussen de 25 en 30 miljard is gegroeid door de Europese integratie. Dit heeft de individuele burger een extra inkomen opgeleverd van tussen de 1500 en 2200 euro.

​zie ook www.europa-nu.nl en www.nrcnext.nl

Europa en het valse sentiment

Omdat criminelen, banken, multinationals, oorlogsslachtoffers, het milieu, economische krachten, dieren, dictators, de natuur en in zekere zin ook de mens zich niets aantrekken van grenzen is Europese samenwerking een logische stap en biedt dit alleen voordelen waar iedere burger van profiteert. In een alsmaar mobielere wereld is het op vele onderdelen zelfs noodzaak geworden om samen te werken.
Alle problemen op genoemde gebieden, kunnen alleen effectief worden opgelost of aangepakt indien dat gezamenlijk in Europees verband gebeurt.

Mede vanwege electorale redenen hebben nationalistische krachten een anti-Europese stemming onder een deel van de bevolking weten te bewerkstelligen. Alleen om stemmen te winnen, een zondebok te hebben, zijn er partijen die een anti-Europese stemming hebben weten te kweken, tegen alle deskundigen in, waaronder economen.
De samenwerking heeft niet alleen van het meest oorlog-geteisterde continent het meest vredelievende continent gemaakt, na de vorming van de EEG/EU kent Europa een ongekende periode van 70 jaar vrede, maar heeft het bovenal aantoonbaar een enorme economische boost en welvaart voor de burgers opgeleverd.
Voor Nederland, als internationaal georiënteerd handelsland, is vrijheid van handelen van essentieel belang. Geen land is voor zijn veiligheid, zijn politieke gewicht in de wereld en zijn economische welvaart zo afhankelijk van de intensieve samenwerking met Europese landen als Nederland.
Sociaal & Groen wil: unanimiteitsregel afschaffen. Europa moet veel meer om mensen gaan en niet alleen meer om de markt. Europa is ook een waardengemeenschap.

Sociaal & Groen wil, ten behoeve van de verdere vrijheid, bescherming en welvaart van de Europeanen, een verdergaande Europese integratie.
​​

Geef een reactie