zorg is geen handel

Met de uitvoering van het neoliberale beleid is, met steun van de PvdA, concurrentie en winstbejag in de gezondheidszorg ingevoerd. Maar volgens WHD dient niet winstmaximalisatie in mensenzorg het uitgangspunt te zijn, maar de gezondheid van mensen en de aandacht voor patiënten. Die visie staat haaks op het huidige model.
Nu verdienen vooral de farmaceutische industrie en zorgverzekeraars aan onze gezondheid. Zo maakt Big Farma misbruik van exclusieve monopolies op cruciale geneesmiddelen voor zieke patiënten door de prijzen van die medicijnen tot onbeschaamde hoogte op te drijven. Die winsten moeten juist ten gunste komen van de mensen, en niet van beleggers, aandeelhouders van de commerciële markt. Solidariteit moet het ordenend principe zijn. Daarvoor is samenwerking nodig in combinatie met stevige regie van de overheid. WHD wil daarom basisvoorzieningen nationaliseren.

“De zorg voor het menselijk leven en geluk, en niet de vernietiging, is het eerste en enige doel van goed bestuur”
Thomas Jefferson

“De zorg neemt toe met het geld”
Horatius

zorg
zorg
middelgrote versie

Geld willen verdienen aan de ziekte van mensen is een perverse rechtse immoraliteit

Iedereen heeft recht op dezelfde goede gezondheid en dezelfde goede zorg, niet op basis van wie je bent, maar op basis van wat je nodig hebt. Toch is dat lang geen vanzelfsprekendheid, zelfs niet in een welvarend land als Nederland. Mensen met de hoogste inkomens leven in ons land gemiddeld 7,5 jaar langer dan zij met de laagste inkomens. Het verschil in het aantal gezonde levensjaren tussen deze twee groepen is ruim 18 jaar. Dat zijn cijfers om stil van te worden. Wie in armoede leeft, is vaker ongezond. En kinderen die in armoede opgroeien, hebben vaker een ongezonde levensstijl.
Terwijl er miljarden winsten worden gemaakt in de tabaksindustrie, fastfoodindustrie en farmaceutische industrie betalen gewone mensen de rekening. En die betalen ze dubbel: in gezonde levensjaren en in euro’s.
We zien farmaceutische bedrijven die vooral bezig zijn met winstmaximalisatie en mensen die niet naar de dokter gaan uit angst voor de rekening. Dat zijn de kosten die niet vergoed worden door de verzekering en het eigen risico. Daarbij zijn gezonde keuzes vaak te duur. Gezond voedsel is meestal duurder dan ongezond voedsel. Voor Sociaal & Groen een onbegrijpelijk model.

Het is nog erger

Maar er is nog meer mis in de zorg. Mensen die zich met hart en ziel inzetten om ons te verzorgen – de verpleegkundigen en verzorgenden – raken overbelast, lopen op hun laatste benen. Daarbij zijn ze soms meer tijd kwijt met administratie en verantwoording dan met hun patiënten: ook hier zien we het doorgeschoten marktmechanisme.
Van patiënten wordt verwacht dat zij zich goed informeren om zelf het ziekenhuis te kunnen kiezen voor de volgende ingreep. Wie kan dat (goed)?
Ten derde weten tegelijkertijd veel medisch specialisten zich in kartels juist te onttrekken aan de marktwerking waaraan patiënten blootgesteld worden. Te vaak zorgde de marktwerking ervoor dat samenwerking werd bestraft en alleen concurrentie werd beloond.
Ten vierde moet de bespottelijke situatie, waarbij instellingen in de GGZ op omvallen staan, terwijl het aanbod daalt en de wachtlijsten stijgen, stoppen. Dat  is onaanvaardbaar.

Dwaalleer?

We moeten onderzoeken of de opvatting, dat patiënten de prijs van zorg moeten voelen, juist is. Dat kan eenvoudig door, bij wijze van proef, het eigen risico fors te verlagen of af te schaffen of inkomensafhankelijk te maken. Dan kunnen we ook stoppen met het zinloos rondpompen van geld via de zorgtoeslag. In plaats van hulp biedt de zorgtoeslag mensen met lagere inkomens slechts problemen als terugbetalingen, boetes en schulden. Met een lagere zorgpremie kunnen we van de zorgtoeslag af.

Dit moet snel anders. De zorg moet weer een zorg van ons allemaal zijn.

 

uitgebreide versie
(under construction)
Marktwerking in de zorg maakt van zorg verlenen een verdienmodel en van de patiënt een product

De reden om het oude ziekenfonds te vervangen was, zoals altijd bij privatisering, de belofte dat een nieuwe zorgstelsel transparanter, toegankelijker, efficiënter en vooral goedkoper zou worden. Het tegenovergestelde is de waarheid gebleken. De zorg is duurder geworden, terwijl mensen steeds minder zorg vergoed krijgen. Het is totaal ondoorzichtig wat de zorg kost en wie waaraan verdient. De bureaucratie rijst de pan uit, ziekenhuizen klagen daar constant over. De keuzevrijheid om je eigen hulpverlener te kiezen wordt ingeperkt.

Nationaal Basispakket

Het is daarom tijd om een nieuwe weg in te slaan: een Nationaal Basispakket, een verplichte basisverzekering, met een eigen risico naar draagkracht, uitgevoerd door een nationaal Zorgfonds. Deze publieke dienst staat ten dienste van de bevolking en zorgverleners, zonder commerciële belangen. Premiegeld gaat naar zorg en niet naar marketing, winstuitkeringen en de bureaucratie van de huidige 9 bedrijven met 25 zorgverzekeraars die weer 61 basispolissen hebben. De wettelijke taak van de zorgverzekeraars, het uitvoeren van de basisverzekering, wordt wettelijk verlegd naar het Nationaal ZorgFonds.

Gezondheidszorg is een primaire zaak tussen patient en arts. Niet, zoals nu, tussen patient, overheid en belegger. De rol van de overheid is slechts die van garantsteller, die ervoor moet zorgen dat de noodzakelijk geachte hulp, kan worden geboden. 

 

standpunten per partij (zorgverzekering)

PvdA

   • commerciële verzekeraars voor basispolis blijft;
   • invoering van één basispolis voor het basispakket;
   • alle kinderen moeten kunnen sporten;
   • structureel investeren in salaris, de werkomstandigheden en perspectief bieden voor alle verpleegkundigen, verzorgenden en andere directe zorgmedewerkers in de ziekenhuiszorg, de thuiszorg, de gehandicaptenzorg, de jeugdzorg, de geestelijke gezondheidszorg en de verpleeghuiszorg;
   • investeren in het aanstellen van meer wijkverpleegkundigen;
   • extra geld uittrekken voor langere gesprekken met huisartsen (door in de bekostiging de rol van de verzekeraar te beperken);
   • mantelzorgverlof uitbreiden;
   • afschaffen onnodige bijstandsverplichtingen voor mantelzorgers;
   • periode van betaald zorgverlof voor mantelzorgers uitbreiden;
   • Om de macht van farmaceutische industrie te breken, gaat overheid met dwanglicenties apothekers en andere bedrijven de mogelijkheid geven om dure medicijnen te kopiëren;
   • nationaal fonds voor geneesmiddelenonderzoek;
   • verplicht transparantieregister voor financiële transacties tussen de industrie en zorgverleners;
   • spoedeisende hulp voor iedereen in Nederland binnen 15 minuten beschikbaar;
   • SEH’s mogen niet sluiten om financiële redenen; (landelijk dekkend en georganiseerd AED-netwerk);
   • verbod op reclame en marketingactiviteiten voor de basispolis;
   • gemeentepolis voor minima versterken;
   • regierol in de zorg weghalen bij de zorgverzekeraar;
   • Rijksoverheid stelt een spreidingsplan op en is eindverantwoordelijk voor de universeel toegankelijke basisvoorzieningen;
   • Via Wet bijzondere medische verrichtingen organiseert het Rijk centraal de hooggespecialiseerde zorg en dure apparaten (regionale regisseurs met ‘doorzettingsmacht’: zij kunnen ingrijpen bij stagnatie of impasse zodat er altijd goede zorg dichtbij is);
   • Gemeenten en regionale samenwerkingsverbanden krijgen een stem bij de spreiding van essentiële zorg (ook ziekenhuizen, huisartsen, patiënten en gemeenteraden krijgen zeggenschap);
   • afschaffen prikkel om zoveel mogelijk handelingen te verrichten (aanpakken onnodige zorg en overbehandeling);
   • specialisten in dienst van het ziekenhuis, met een nette cao;
   • Het eigen risico stapsgewijs omlaag naar nul;
   • anticonceptie in het basispakket;
   • vergroten de capaciteit van de psychische gezondheidszorg en jeugdzorg;
   • afschaffen abonnementstarief in de Wmo;
   • voor ongewenste zwangerschap kunnen vrouwen terecht bij hun huisarts voor abortuspil (hoeven niet langer naar abortuskliniek of ziekenhuis);
   • abortus verdwijnen uit het Wetboek van Strafrecht;
   • wettelijk verbod op medisch niet-noodzakelijke ‘feminiserende’ of ‘masculiniserende’ medische behandelingen van intersekse personen zonder hun eigen uitdrukkelijke toestemming;
   • ratificeren het Factultatief Protocol zodat gedupeerden een klacht kunnen indienen bij het VN-comité;
    wettelijk verbod op alle marketing voor ongezonde producten gericht op kinderen.

SP

  • vervangen commerciële ziektekosten voor Nationaal Zorgfonds;
  • tandarts, fysiotherapie en de geestelijke gezondheidszorg komen voor iedereen in het basispakket;
  • registratiesysteem voor donoren moet worden omgezet in een Actief Donor Register (verplichte registratie);
  • geen eigen risiko;
  • stoppen met het complexe betalingssysteem met dbc’s (diagnose-behandelcombinatie) en het betalen per verrichting;
  • stoppen met afbouw van het aantal bedden in GGZ instellingen;
  • GGZ patiënten met ernstige psychische problemen van Zorgverzekeringswet overhevelen naar de Wet langdurige zorg (gebeurt nu wanneer iemand al drie jaar in een instelling zit);
  • in gespecialiseerde ggz wordt de financiering per verrichting (de diagnose behandeling combinatie (dbc) financiering), vervangen door een zorgbehoefte-financieringssysteem;
  • zwijgcontracten tussen ziekenhuizen en slachtoffers en nabestaanden (door fouten) zijn niet meer toegestaan;
  • invoering van een medisch letselschadefonds (no-fault systeem), ter compensatie bij medische missers slachtoffers of nabestaanden (schadebedrag wordt verhaald op de hulpverlener, het ziekenhuis of de zorginstelling);
  • voorstander van de huidige abortuswetgeving;
  • tegen abortuspil via de apotheek;
  • alle vrouwen hebben recht op een betaalbare NIPT-test;
  • ziekenhuizen mogen geen commerciële pret-echo’s zonder medische noodzaak meer maken;
  • verbod op snoepreclames die gericht zijn op kinderen;
  • verkoop van tabak te beperken tot tabaksspeciaalzaken;
  • toevoeging van verslavende stoffen en smaakmakers die het aanzetten tot roken van tabak vergroten worden verboden;
  • medezeggenschapsraden in de zorg krijgen instemmingsrecht op alle zaken (bestuur, benoeming van bestuurders, nieuwbouw en vastgoed, personeelsbeleid, ICT en fusies, jaarlijkse begroting);
  • cliëntenraden en ondernemingsraden vrije toegang tot de Ondernemingskamer;
  • minister krijgt bevoegdheid om bestuurders en/of toezichthouders te ontslaan bij gegraai van zorggeld of het niet delen van de macht met de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad;
  • de Nederlandse Zorgautoriteit en het Centrum Indicatiestelling Zorg worden afgeschaft;

WHD

   • vervangen verplichte basisverzekering voor Nationaal Basispakket;
   • tandarts, fysiotherapie en de geestelijke gezondheidszorg komen voor iedereen in het basispakket;
   • specialisten in dienst van het ziekenhuis, met een nette cao;
   • structureel investeren in salaris, de werkomstandigheden en perspectief bieden voor alle verpleegkundigen, verzorgenden en andere directe zorgmedewerkers in de ziekenhuiszorg, de thuiszorg, de gehandicaptenzorg, de jeugdzorg, de geestelijke gezondheidszorg en de verpleeghuiszorg;
   • spoedeisende hulp voor iedereen in Nederland binnen 15 minuten beschikbaar;
   • SEH’s mogen niet sluiten om financiële redenen; (landelijk dekkend en georganiseerd AED-netwerk);
   • anticonceptie en medicijnen tegen erectiestoornissen in het basispakket;
   • vergroten de capaciteit van de psychische gezondheidszorg en jeugdzorg;
   • voor ongewenste zwangerschap kunnen vrouwen terecht bij hun huisarts voor abortuspil (hoeven niet langer naar abortuskliniek of ziekenhuis);
   • abortus verdwijnen uit het Wetboek van Strafrecht;
   • wettelijk verbod op medisch niet-noodzakelijke ‘feminiserende’ of ‘masculiniserende’ medische behandelingen van intersekse personen zonder hun eigen uitdrukkelijke toestemming;
   • ratificeren het Factultatief Protocol zodat gedupeerden een klacht kunnen indienen bij het VN-comité;
   • wettelijk verbod op alle marketing voor ongezonde producten gericht op kinderen;

Geef een reactie