Integriteitscode van

de vereniging

Sociaal & Groen

 

Inleiding
Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de sociaaldemocratie verwoord in ons Beginselmanifest. Idealen zijn er om waar te maken en na te leven. Deze Integriteitscode geeft een praktische invulling aan onze idealen en gedrag. Zij geeft voor alle leden aan hoe te handelen in politieke en bestuurlijke functies. Met deze  erecode stimuleren we ook het debat over integer gedrag in politieke en bestuurlijke functies en versterken we ons bewustzijn van integriteit. Met deze Integriteitscode stellen wij moraal boven regel.

Mensen die voor of namens Sociaal & Groen een politieke of bestuurlijke functie bekleden leven in hun persoonlijk, politiek en bestuurlijk optreden onze beginselen zichtbaar na. Zij zijn zich er van bewust dat hun gedrag direct afstraalt op de partij. Ook partijgenoten die na een politieke loopbaan de overstap maken naar een bestuursfunctie in de (semi-)publieke sector en hun werkzame leven voortzetten bij maatschappelijke organisaties zijn zich er van bewust dat zij nog nauw in verband gebracht kunnen worden met de partij. Hetzelfde geldt voor degenen die de overstap maken naar het bedrijfsleven. Als regel worden zij in die functies niet benoemd als Sociaal & Groen-lid (S&G-er) maar vanwege hun bestuurlijke kwaliteiten. Hun individuele verdienste straalt positief af op de reputatie van de partij. Tegelijkertijd moeten deze partijgenoten zich realiseren dat ze een zichtbare (publieke) functie vervullen en ze nog altijd gekend zijn als S&G-er. S&G-ers werkzaam in bestuurlijke functies in de (semi-)publieke sector en bij staatsdeelnemingen leven daarom de Wet Normering Topinkomens na en verdienen als regel niet meer dan het zgn. norminkomen van de Minister-President, tenzij daarop in een goedgekeurde salariscode uitzondering gemaakt is.

Steeds meer politieke en bestuurlijke organen hebben gedrags- en beloningscodes, ook in de collectieve sector worden deze steeds gebruikelijker. S&G-politici en -bestuurders streven actief naar de totstandkoming van dergelijke codes en leven ze strikt na. Daarbij worden redelijke beloningsniveaus niet enkel bepaald door referentie aan soortgelijke functies in het bedrijfsleven. Minstens zo belangrijk is dat we ons zelf steeds afvragen of deze regels voldoen aan onze moraal van ‘soberheid en dienstbaarheid’.

Kernwaarden
De kernwaarden die ons politiek en persoonlijk handelen richting geven komen voort uit ons Beginselmanifest.

Betrokkenheid
Sociaal & Groen strijdt voor emancipatie en komt op voor de zwakkeren in de samenleving. Dat vraagt onze zichtbare betrokkenheid bij het lot van de ‘mensen achter de dossiers’.

Geloofwaardigheid
Politiek is alleen effectief als zij geloofwaardig, betrouwbaar en authentiek is. Sociaal & Groen-politici vragen zichzelf en elkaar elke dag opnieuw of onze kernwaarden duidelijk genoeg zijn in ons handelen.

Democratische waarden
We vinden dat macht om tegenmacht vraagt. Wij staan open voor initiatieven vanuit de samenleving, voor opvattingen van anderen en voor tegengeluiden, maar maken natuurlijk zelfstandig en onafhankelijk afwegingen.

Openheid en verantwoording
Politiek en bestuurlijk handelen raakt het maatschappelijk belang en moet open, transparant en controleerbaar te zijn. Tot de politieke en bestuurlijke verantwoordelijkheid behoort ook het periodiek verantwoording afleggen in de breedste zin van het woord.

Respect
In ons Beginselmanifest spreken we over onze vrijzinnige moraal: tegen de achtergrond van voor iedereen geldende grondrechten is er ruimte voor verschillende levensbeschouwingen, levensstijlen en culturen.

Sober en dienstbaar
Politici zijn dienend aan de mensen die hen verkozen hebben tot hun vertegenwoordiger. In de manier waarop we politiek bedrijven stellen we het belang van kiezers en van de partij vanzelfsprekend boven ons eigen belang. We gaan verantwoord om met de aan ons toevertrouwde publieke middelen. En natuurlijk willen wij niet het onderste uit de kan als het gaat om persoonlijke geldelijke beloningen of andere tegemoetkomingen.

Gedragsnormen
S&G-politici en -bestuurders leven een aantal gedragsnormen te allen tijde na. Zowel in de letter als in de geest. Zo dienen andersdenkenden met respect behandeld te worden. Ons gedrag kenmerkt zich door inhoud. We zijn ons ervan bewust dat idealen en motieven opvattingen zijn. Wij prevaleren de waarheid, ook als die een negatief beeld oproept. Tegelijkertijd hebben wij waardering voor hen die de waarheid spreken terwijl die pijnlijk is of schadelijk is voor de betrokkene. Dat zien wij los van de inhoud. Ons zowel interne als externe gedrag wordt bepaald vanuit de overtuiging dat ieder mens in waarde gelijk is daarom zijn we tolerant in onze bejegening. Behoudens noodsituaties en bevoegde overheidsorganisaties wordt geweld – in de meeste ruime zin – nooit gebruikt. Daaronder wordt ook het verspreiden of publiceren van negatieve of suggestieve teksten verstaan die geen inhoudelijke relatie hebben en slechts beogen een persoon of instantie in een kwaad daglicht te plaatsen. Met name vertegenwoordigers en bestuurders van Sociaal & Groen stellen zich – ook buiten partijverband – hulpzaam en ondersteunend op. Tenslotte vinden wij dat ieder mens in principe een tweede kans verdiend omdat niemand perfect is.

Onafhankelijkheid
We staan open voor wat er in de samenleving leeft, maar zijn boven alles onafhankelijk. We mijden situaties waarin (ook indirect) sprake kan zijn van gunsten of wederdiensten en vermijden de schijn van belangenbeïnvloeding of –verstrengeling. Woordvoerders hebben daarom geen aandelen of belangen in bedrijven die hun portefeuille raken of hebben het beheer daarvan op afstand geplaatst. Bestuurders bewaren nog meer afstand.

Nevenfuncties
Nevenfuncties naast de politieke of bestuurlijke hoofdfunctie zijn een goede manier om voeling te hebben met wat er in de samenleving leeft. In alle gevallen moet deze meerwaarde afgewogen worden tegen het beslag dat de nevenfunctie legt op de beschikbaarheid voor de hoofdfunctie. Ook zijn er grenzen aan het stapelen van nevenfuncties. Nevenfuncties mogen onder geen beding aanleiding geven tot verwarring over algemeen en bijzonder belang. We melden alle nevenfuncties en inkomsten uit nevenfuncties bij de relevante politieke leiding. We maken deze informatie openbaar. Bij het vervullen van politieke of bestuurlijke nevenfuncties wordt helderheid geboden over de aard van de hoofdfunctie, taken en verantwoordelijkheden.

Beloning en vergoeding
We houden ons altijd aan geldende gedragsregels en salariscodes en blijven ons zelf steeds afvragen of deze regels voldoen aan onze moraal van ‘soberheid en dienstbaarheid’. We zijn sober met onkostenvergoedingen en declaraties. Vrijwel alle politieke en publiek-bestuurlijke functies kennen een forfaitaire onkostenvergoeding en dus zijn we terughoudend met additionele declaraties. We zijn terughoudend in gebruikmaking van wachtgeld- en sociale zekerheidsregelingen voor politici en bestuurders.

Giften en reizen
We zijn terughoudend met het aannemen van cadeaus en uitnodigingen voor festiviteiten en reizen. Giften met een waarde boven €50,- worden altijd aan de relevante politieke leiding gemeld en openbaar gemaakt. Wat reizen betreft betalen we in principe zelf onze buitenlandse reizen. Indien er goede redenen zijn om daarop een uitzondering te maken wordt daarvan vooraf gemotiveerd melding gemaakt bij de relevante politieke leiding. Deze motivering is niet nodig als het gaat om een officiële dienstreis.

Integer gedrag kent geen grenzen
In een globaliserende wereld past de kosmopolitische visie van Sociaal & Groen. Het spreekt daarom voor ons voor zich dat de inhoud van deze code ook geldt buiten de landsgrenzen.

Onverenigbare zaken
We melden voordat we een politieke functie aanvaarden bij de relevante politieke leiding of er zaken in het verleden zijn voorgevallen die ons politiek functioneren kunnen bemoeilijken. Dit kan reden zijn om een functie niet te aanvaarden. Ook wanneer zich gedurende de zittingsperiode als vertegenwoordiger van Sociaal & Groen nieuwe ontwikkelingen voordoen die het politiek functioneren mogelijk bemoeilijken vermelden we dat.

Het politieke ambt
Het ambt van politicus is geen springplank naar een andere baan maar een doel op zich. Ieder politiek ambt vereist ook zijn eigen vaardigheden; uit het bekleden van de ene functie is geen recht te ontlenen op een vervolg in een andere politieke functie. We respecteren het mandaat van de kiezer. Kiezers geven voor een vastgestelde termijn het vertrouwen aan een volksvertegenwoordiger. We gaan daar niet luchthartig mee om.

Elkaar aanspreken
We hebben de morele verantwoordelijkheid elkaar aan te spreken op elkaars gedrag. De relevante politieke leiding van Sociaal & Groen heeft een bijzondere verantwoordelijkheid in het bewaken en het bevorderen van integer gedrag.

Kandidaat:

Hierbij verklaar ik dat ik de gehele Erecode onderschrijf en naar deze code zal handelen,

……………………………………………………………………….. datum:………………………..…..
(Handtekening)

naam:………………………………………………………………..

 

Voorzitter kandidatencommissie:

Hierbij verklaar ik zowel de letter als de geest van de Erecode met de kandidaat te hebben besproken,

………………………………………………….…………………… datum:…………………………….
(Handtekening)

naam:………………………………………………………………..

Geef een reactie