De Buurtkipperij

Het buurtei van de wijkkip

 

“wie wreed is tegenover dieren, kan geen goed mens zijn”.

A. Schopenhauer
Duits filosoof 1788-1860

 

“De betrouwbaarste maatstaf voor de beschaving bij een volk en een mens is, hoe zij de dieren beschouwen en behandelen”.

Berthold AuerbachBerthold Auerbach
Duits-Joods schrijver en dichter 1812-1882

buurtkipperij
dierenrechten . ons voedsel . samenleving . schoon en duurzaam

 

korte versie

Sociaal & Groen wil, om een aantal voordelen te behalen, wijkkippenrennen, de buurtkipperij. Dat zijn relatief kleinschalige (open) ruimten in (buiten-)wijken waar kippen in een natuurlijke omgeving onder verzorging prettig kunnen leven en de bevolking tevens kan profiteren van gezonde en diervriendelijk verkregen eieren.

De kippenfarm (of -ren) in de wijk heeft acht grote voordelen:

1) Dierenwelzijn. De kippen krijgen (eindelijk allemaal) een natuurlijke leefomgeving: vrije ruimte waar ze de hele dag vrij kunnen scharrelen.
2) Biologisch. Omdat de dieren in de vrije natuur leven hebben we geen chemische middelen meer nodig, noch om te groeien (plofkip), noch allerlei bestrijdingsmiddelen als compensatie voor een onnatuurlijke habitat.
3) Legbatterijen worden overbodig dan wel onrendabel. Doordat er grootschalig op de vrije buurtkipperij wordt ingezet tegen een lagere prijs heeft het geen zin meer legbatterijen aan te houden.
4) Kostenefficiënter. De eieren worden vanwege de zeer lage kosten goedkoper. Allerlei soorten (kracht-)voer en dergelijke kan achterwege blijven of geminimaliseerd worden. Als dat niet goedkoper blijkt wordt er op ongezonde en dieronvriendelijke kippenhouderijen extra belasting geheven ten gunste van de vrije buurtkipperij.
5) Alternatief voor pluimveeboeren. Kippenboeren die hun tijd en kunde willen steken in de buurtkipperij krijgen daarvoor betaald uit de opbrengst van de verkoop. Activa blijft in handen van de gemeenschap, huur of erfpacht is wel mogelijk.
6) de menselijke betrokkenheid met de natuur wordt gestimuleerd. Mensen – met name kinderen – worden betrokken bij de natuur, in de vorm van het in stand houden van de buurtkipperij.
De gemeente heeft daarin een actieve (toezichthoudende of coördinerende) taak.
Confrontatie met levende heeft invloed op het meer zien van kippen als levende wezens en minder als vleesproducenten waardoor mogelijk de mensheid weer een stukje dichter richting vermindering van vleesconsumptie komt.
7) Besparing op transport-, personeels- en verpakkingskosten. Die zijn er niet meer omdat de consument de eieren zelf ophaalt.
8) Socialisering. Door actieve verwerving van betrokkenheid (scholen, gepensioneerden, bejaarden) worden nieuwe contacten gelegd en wordt samengewerkt. Er wordt een zinvolle dagbesteding geleverd aan mensen met een beperking. Contacten tussen boeren en consumenten bevorderd het inzicht in elkanders belangen en motivaties.

 

Kippen in kooien is niet meer van deze tijd

 

 

De biologische legpluimveehouderij als uitgangspunt

Geef een reactie