wereldregering

Internationale vraagstukken zoals mensenrechten, klimaatverandering, armoede, internationale handel, economische crises, terrorisme, schaarste van grondstoffen en voedsel, kindersterfte en -arbeid, milieuvervuiling, ontbossing, hongersnood, het uitsterven van diersoorten, internetcriminaliteit, wapenwedloop, schijndemocratieën, financiële crises en conflictbeheersing vragen steeds meer om een gezamenlijke internationale aanpak.

“Het enige dat de mensheid zal verlossen is samenwerking”
Bertrand Russell

“Voor mij is het duidelijk dat de wereld een Verenigde Staten nodig heeft die zich bezighouden met veiligheidskwesties, met ontwikkelingskwesties, met mensenrechtenkwesties. De bijdrage van de Verenigde Staten voor mondiale aangelegenheden is absoluut cruciaal. En de samenwerking met de V.N. is erg belangrijk vanuit ons perspectief”
Antonio Guterres

wereldregering
buitenland
korte versie

Daarnaast zijn we onze aarde aan het uitwonen. Olie en gas raken langzaam op. Diersoorten sterven uit. De oceanen worden leeggevist en liggen vol met plastic. Tropische bossen verdwijnen. En we behandelen de dieren die zijn bedoeld voor consumptie en vermaak schandalig. De veranderende wereld zal ons niet alleen dwingen tot een andere manier van leven, maar ook van besturen.
Geen van de genoemde immense problemen is door één land of een paar landen op te lossen. Daarom wordt het tijd voor een democratische wereldregering.
​de huidige crises leggen ook een antropologische crisis bloot, namelijk een verlies van het gemeenschappelijke begrip van wat echt menselijk is.

WHD is voorstander van een geleidelijke omvorming van de VN naar een democratische wereldregering met afgebakende bevoegdheden.

 

middelgrote versie

Als er iets is dat de Syrië-crises en de aanslagen van Parijs duidelijk maken, is het de internationale onmacht om hierop adequaat te reageren. Schrijnend duidelijk is dat we in een sterk globaliserende wereld oplossingen moeten aandragen die alleen op wereldniveau beslist kunnen worden.

internationale problemen

Internationale vraagstukken zoals klimaatverandering, armoede, internationale handel, economische crises, terrorisme, schaarste van grondstoffen en voedsel, kindersterfte en -arbeid, milieuvervuiling, ontbossing, hongersnood, het uitsterven van diersoorten, internetcriminaliteit, wapenwedloop, schijndemocratieën, financiële crises en conflictbeheersing vragen steeds meer om een gezamenlijke internationale aanpak.
We zijn onze Aarde aan het uitwonen. Olie en gas raken langzaam op. Diersoorten sterven uit. De oceanen worden leeggevist en liggen vol met plastic. Tropische bossen verdwijnen. En we behandelen de dieren die zijn bedoeld voor consumptie schandalig. De veranderende wereld zal ons niet alleen dwingen tot een andere manier van leven, maar ook van besturen.
Geen van de genoemde immense problemen is door één land of een paar landen op te lossen. Daarom wordt het tijd voor een democratische wereldregering.
​De huidige crises leggen ook een antropologische crisis bloot, namelijk een verlies van het gemeenschappelijke begrip van wat echt menselijk is.

Van Rompuy, Merkel, Einstein, Gates, …..

Het idee van een wereldregering is zeker niet nieuw.Vele internationaal bekende figuren pleiten daarvoor.
‘Een mondiale crisis vraagt om mondiale oplossingen’, zo begint de gemeenschappelijke verklaring van de Duitse bondskanselier Angela Merkel met de hoofden van de OESO, IAO, IMF, WTO en Wereldbank. Daarvoor is een mondiaal bestuurskader nodig, lezen we verder. De mondiale financiële instellingen moeten effectief de wereldeconomie steunen, ook voor arme landen en kwetsbare bevolkingsgroepen.

Bill Gates benadrukte dat een wereldregering ‘hard nodig is’ om de verschillende problemen op aarde het hoofd te kunnen bieden. “De Verenigde Naties zijn bijvoorbeeld opgezet met het oog op de veiligheid op aarde. We zijn voorbereid op oorlog, we hebben de NAVO, we hebben jeeps en we hebben getrainde soldaten,” zei hij. “Maar hoe zit het met epidemieën? Hoeveel artsen, vliegtuigen, tenten en wetenschappers hebben we? Als er een wereldregering was, zouden we beter voorbereid zijn.”
Het Syrië-conflict laat duidelijk zien dat de wereld in een moreel vacuüm terecht is gekomen.

Natuurkundige Albert Einstein was al een voorstander van een wereldregering om op een vreedzame manier conflicten te beheersen. Einstein was voorstander van een wereldregering met een internationaal leger dat de controle heeft over alle atoombommen.
Meer recentelijk heeft ook EU-voorzitter Herman van Rompuy zijn gevoelens voor mondiaal overheidsbeleid laten doorschemeren. Hij zei een paar jaar geleden:
“2009 is ook het eerste jaar van wereldwijd bestuur met de vestiging van de G20 in het midden van een financiële crisis; de klimaattop in Kopenhagen is een andere stap in de richting van een wereldwijd management van onze planeet.”

De Verenigde Naties

Er bestaat natuurlijk al zoiets als een wereldregering, namelijk de VN-veiligheidsraad. Bij de oprichting van de VN kwam er niet enkel een Veiligheidsraad maar ook een Economische en Sociale Raad.
De VN heeft echter geen macht. Bovendien kent de raad een dodelijk vetorecht, hetgeen tot besluiteloosheid leidt. De EU is daarvan het grote voorbeeld.
De VN lijkt dan ook de meest voor de hand liggende organisatie om een democratische wereldregering te worden. De structuur is eigenlijk al aanwezig als we kijken naar de VN-instituten, zoals de FAO, IMF, Wereldbank, UNESCO en WTO. De VN zal daarvoor wel drastisch hervormd moeten worden.
Ten eerste moet de VN democratisch worden, dus gekozen door de wereldbevolking. Ten tweede moet de Veiligheidsraad worden vervangen door een volwaardige regering zonder veto’s. En ten derde moet er internationale consensus komen over de taken en bevoegdheden van de VN.

voordelen

Het grote voordeel van een democratische wereldregering is dat er zodoende duurzame internationale vrede wordt georganiseerd. Landen werken dan immers samen op tal van onderwerpen. Een ander groot voordeel is dat internationale problemen beter opgelost kunnen worden. Een probleem als klimaatverandering kan alleen op mondiale schaal beteugeld worden aangezien niemand op nationale schaal bereid is om economische schade te lijden.

nadelen

Er zijn natuurlijk ook nadelen. Een wereldregering betekent dat landen soevereiniteit moeten afstaan aan een groter geheel. Landen gaan dan bijvoorbeeld niet meer over hun eigen uitstoot van broeikasgassen of hun leger. Een ander nadeel is dat de wereld van bovenaf behoorlijk dichtgetimmerd wordt waardoor er minder ruimte is voor nationale verschillen van inzicht.
Maar deze nadelen wegen niet op tegen de voordelen van duurzame vrede en een gezamenlijk beheer van de planeet waardoor ecologische en economische problemen beter opgelost kunnen worden en waardoor ook toekomstige generaties in welvaart en welzijn kunnen leven.

De eventuele komst van een wereldregering zal vermoedelijk niet door iedereen op prijs worden gesteld. Grootmachten zoals de VS en China zullen waarschijnlijk niet bereid zijn om soevereiniteit af te dragen. Maar dat is geen reden om niet te beginnen aan een wereldregering. De EU is ook klein begonnen met 6 landen en inmiddels doen er 27 Europese landen mee. Zo’n zelfde scenario zou ook kunnen gelden voor een wereldregering. Het lijkt de enige weg naar een duurzaam beheer van de planeet.

De strijd tegen klimaatverandering, armoede en mensenrechten zouden topprioriteiten moeten zijn. Over deze onderwerpen is de internationale consensus ook het eenvoudigst te bereiken zodat daarmee een aanvang genomen kan worden, hetgeen tevens tot draagvlakverbreding onder de wereldbevolking zal leiden.
Het is de aangewezen manier om de thans falende VN-instellingen te verplichten werk te maken van een wereldeconomie die mens, maatschappij en milieu respecteert.’

De huidige VN heeft geen uitvoerende macht, geen rechtstreeks gekozen afgevaardigden en slechts weinig beslissingsbevoegdheden. Het vetorecht van de grote mogendheden in de Veiligheidsraad verlamt de daadkracht van de volkerenorganisatie. De meest begaanbare weg naar een wereldregering is desondanks een hervorming van de Verenigde Naties. Oprichting van een nieuwe organisatie lijkt onnodig en een doodlopende weg.
Het Handvest van de VN bevat namelijk de mogelijkheden om tot herziening te komen. Stap voor stap, in de loop van enkele decennia, moet het mogelijk zijn om tot een effectieve wereldregering te komen.

Men moet niet aarzelen om zo nodig de bezem te halen door verkokerde en verstarde bureaucratieën, die het draagvlak voor de uitbreiding van taken en bevoegdheden voor de VN ondermijnen.

WHD is voorstander van een geleidelijke omvorming van de VN naar een democratische wereldregering met afgebakende bevoegdheden.

uitgebreide versie
(under construction)

Voor verdergaande stappen is een herziening van het Handvest van de Verenigde Naties nodig. Daarbij zou de positie van de secretaris-generaal versterkt kunnen worden en een parlementaire VN-vergadering worden ingesteld. Voor de financiering kan gedacht worden aan een VN-belasting, in de vorm van een promillage/percentage van het BNP van de lidstaten. Deze komt in de plaats van de eindeloze discussie over het aandeel van elk land in de kosten van de VN en de daarmee gepaard gaande betalingsachterstanden.

Omvormen van de Verenigde Naties tot een wereldregering is dat praktisch omdat alle landen/staten ter wereld al lid zijn. Dit maakt de kortste theoretische weg naar een wereldregering ‘wereldstaatsrechtelijk’ mogelijk:
de leden, (192) staten kunnen stemmen voor een ‘wereldunie’, net als Europese staten dat (uiteindelijk) voor een Europese Unie mogelijk gemaakt hebben. Het globale idee bij de omvorming van de VN is om van de Algemene Vergadering een wereldparlement te maken en de Veiligheidsraad om te vormen tot wereldkabinet. (Hulp)organisaties als de UNESCO worden omgevormd tot wereldministerie voor Onderwijs, Wetenschap en Cultureel Erfgoed etc!
Het Internationaal Gerechtshof draagt in de scheiding der machten zorg voor onafhankelijke rechtspraak.

Geef een reactie