vluchtelingen

Ieder mens heeft het recht op een fatsoenlijk leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon. Niemand mag onderworpen worden aan folteringen, noch aan een wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing.
Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) zijn er naar schatting tussen 2014 en 2020 meer dan 20.000 mensen verdronken tijdens hun overtocht via de Middellandse Zee. Ook worden vluchtelingen vaak slachtoffer van mishandeling, seksueel geweld en afpersing door mensensmokkelaars.

 

“Wij zijn op de wereld om elkaar te helpen”

Marcus Aurelius

make humanity great again

vluchtelingen
buitenland . mensenrechten

 

Zolang oorlog, onderdrukking, honger en extreme ongelijkheid heersen, blijven mensen vluchten; biedt mensen daarom perspectief

korte versie

​Sociaal & Groen wil een geïntegreerde aanpak op diverse onderdelen:

1) fatsoenlijk geoutilleerde opvangcentra in ‘vluchtelingenlanden’ met de juridische status van een ambassade.

2) Eerste kans-beoordeling in opvangcentra. Indien de aanvraag kans heeft kan vluchteling per regulier vervoer (vliegtuig, trein, etc) naar de EU. Geen kanshebbers kunnen zonder problemen het centrum verlaten.

3). Frontex krijgt politie-status en stuurt vluchtelingen terug. Er is immers een beter alternatief.

4) Investeringen in nieuwe leefgemeenschappen met perspectief op bestaansrecht.

 

 

middelgrote versie
vluchten is wanhoop in ultieme vorm

Geen mens besluit zijn huis en haard te verlaten. Zijn huisraad, zijn familie. Zijn bekende geboortegrond. Lopen naar een land waar je nog nooit geweest bent, met een geheel andere cultuur en vaak andere religie, platzak en met je kleine meisje op je rug, je partner draagt je andere kind.

Sociaal & Groen wil een andere aanpak. Een andere aanpak van het vluchtelingenvraagstuk en ontwikkelingshulp.
Om te beginnen moet de nieuwe ontwikkelingshulp gebaseerd zijn op het bouwen van nieuwe leefgemeenschappen met woningen (de ‘settlement-aanpak’), akkers, scholen en infrastructuur. In handen en onder supervisie van Nederland. We stoppen met indirect geld pompen in dictaturen en moordbendes.

​1) regionale fatsoenlijk geoutilleerde opvangcentra met ambassade-status
Een oplossing is dat de EU tijdelijke opvangcentra bouwt in de landen waar de meeste asielzoekers vandaan komen. Dat moeten uiteraard redelijk fatsoenlijk geoutilleerde opvangcentra zijn met sanitair, medische voorzieningen en eten. We verplaatsen de opvang dus van Nederland naar de landen waar de vluchtelingen vandaan komen, maar wel met dezelfde juridische bescherming als in Nederland.

​2) settlement-aanpak
Een parallelle aanpak is die van het “settlement”-plan, hetgeen Sociaal & Groen ondersteunt. Dit houdt in dat er in verlaten gebieden leefgemeenschappen wordt gecreëerd.

​3) vergoedt kosten aan EU lidstaten
Een derde simultane aanpak is het riant vergoeden door de EU van de opvangkosten, maar dan aan de lidstaten zelf.

4) Frontex houdt iedere vluchteling tegen en stuurt ze terug
Al deze maatregelen betekenen dat Frontex (European Border and Coast Guard Agency) moet worden uitgebreid, dezelfde status dient te krijgen als de politie van de nationale landen zodat Frontex alle vluchtelingen op kan pikken en weer afzetten op de plek van herkomst. Vluchtelingen kunnen immers terecht in een opvangscentrum.

Sociaal & Groen wil een geïntegreerde aanpak op diverse onderdelen: 1) fatsoenlijk geoutilleerde opvangcentra in ‘vluchtelingenlanden’ met de juridische status van een ambassade. 2) Eerste kans-beoordeling in opvangcentra. Indien de aanvraag enige kans heeft kan vluchteling per regulier naar EU. Geen kanshebbers wordt geweigerd 3). Frontex krijgt politie-status en stuurt vluchtelingen terug. 4) Investeringen in nieuwe leefgemeenschappen.

 

 

uitgebreide versie

 

vluchten is wanhoop in ultieme vorm

Geen mens besluit zijn huis en haard te verlaten. Zijn huisraad, zijn familie. Zijn bekende geboortegrond. Lopen naar een land waar je nog nooit geweest bent, met een geheel andere cultuur en vaak andere religie, platzak en met je kleine meisje op je rug, je partner draagt je andere kind. Een onbekende zee over in een gammel bootje, zonder sanitair, zonder eten en drinken. En je kunt ook niet zwemmen.
Als mensen dit doen, is er sprake van wanhoop die voor westerlingen nauwelijks voorstelbaar is. Eigenlijk riskeren deze mensen hun leven omdat ze geen leven hebben.

Mocht je de onmenselijke vaak maandenlange tocht hebben overleefd, kom je met hoop in een totaal vreemd land, waar je plotseling ‘in de loop lijkt’ van Baudet, Wilders of Trump, met applaus van rechts.

De decennialange ontwikkelingshulp heeft kennelijk niets voor deze mensen gebracht. Daarom wil Sociaal & Groen een andere aanpak. Een andere aanpak van het vluchtelingenvraagstuk en ontwikkelingshulp.
Om te beginnen moet de nieuwe ontwikkelingshulp gebaseerd zijn op het bouwen van nieuwe leefgemeenschappen met woningen (de ‘settlement-aanpak’), akkers, scholen en infrastructuur. In handen en onder supervisie van Nederland. We stoppen met indirect geld pompen in dictators en moordbendes.

vluchtelingenvraagstuk verdeelt de EU, landen, regeringen en bevolkingsgroepen

Niet Putin, niet de neofascisten en niet het rechts-populisme blijk(t)(en) een gevaar voor de EU, maar de vluchtelingen. Regeringen dreigen te vallen, rechts-populistisen met een anti-immigratieagenda komen aan de macht. Jarenlang gesleep met mensen. Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) zijn er in 2016 alleen al 7.495 asielzoekers omgekomen tijdens hun reis. Het overgrote deel, zo’n 5.000 asielzoekers, stierf tijdens de overtocht van de Middellandse Zee. In 2021 werden 123.300 overtochten gemeld, daarvoor 95.800 in 2020, 123.700 in 2019 en 141.500 in 2018. We vergeten snel, een genormaliseerd menselijk drama. Een chaotische toestand die al veel te lang heeft geduurd. Sociaal & Groen wil daarom dat Nederland een voortrekkersrol vervult in de ontwikkeling van een Europees vluchtelingen- en asielbeleid.
Jarenlange interne discussies en zelfs ruzies hebben tot niets geleid, behalve het voortduren van onvoorstelbaar onmenselijke toestanden op zee en land. Ondanks de schrijnende situatie komen de politici er niet uit. Nationalistisch rechts is te machtig geworden.

de EU kan niet onbeperkt mensen opnemen

Het is maatschappelijk onwenselijk en wellicht onmogelijk min of meer onbeperkt vluchtelingen op te nemen. Eind 2016 zijn er volgens de VN Vluchtelingenorganisatie UNHCR in Nederland 101.744 vluchtelingen opgenomen. Daarbij komt dat 90% of meer van de Afrikaanse asielzoekers wordt afgewezen (Syriers slechts 3 %) zodat de levensgevaarlijke overtocht één grote zinloze operatie is. Het lukt Nederland maar voor 15% de uitgeprocedeerde asielzoekers terug te sturen.

parallelle vier sporen beleid

1) Regionale fatsoenlijk geoutilleerde opvangcentra met ambassade-status
Een oplossing is dat de EU i.s.m. UNHCR (tijdelijke) opvangcentra bouwt in de landen waar de meeste asielzoekers vandaan komen. Dat moeten uiteraard redelijk fatsoenlijk geoutilleerde opvangcentra zijn met sanitair, medische voorzieningen en eten. Dat doen we nu ook al in Nederland maar halfbakken en volstrekt ontoereikend. De asielzoeker blijft in eigen land, dus geen noodzaak voor levensgevaarlijke reizen, geen mensensmokkel meer, dicht bij huis en familie en eigen taal, cultuur. Met de betrokken landen moet overeengekomen worden dat de opvangcentra de (tijdelijke ) juridische status krijgen van een ambassade. Om te voorkomen dat dit toevluchtseilanden worden moeten goede organisatorische maatregelen genomen worden, zoals goede registratie en bewaking. Ook dit gebeurt al, maar het kan – volgens UNHCR- beter.

Het terrein waar een ambassade gevestigd is geniet op basis van artikel 22 van het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer (1961) onschendbaarheid. Dat betekent dat de autoriteiten van het gastland het ambassadeterrein pas mogen betreden met goedkeuring van de ambassadeur. Van deze onschendbaarheid wordt soms handig gebruikgemaakt om politiek asiel aan te vragen. In het vluchtelingenvraagstuk biedt dit voor vluchtelingen van alle categorieën dan een veilige haven. Vervolgens dient vanuit de lokale diplomatieke post -die toch al aanwezig is in het land en ook nog geëquipeerd is voor asielaanvragen- een eerste beoordeling uit te voeren of de asielaanvraag enige kans van slagen heeft. Indien dit het geval is kan de vluchteling via het vliegtuig naar een EU land vliegen. Het ticket zal geen enkel probleem zijn, aangezien de vluchtelingen bedragen aan de smokkelaars betalen (5000 tot 10.000 euro) die op geen enkele wijze in verhouding staan tot een vliegticket.
Omdat in ieder ‘vluchtelingen’-land alsdan een opvangcentrum bestaat met dezelfde status als het verblijf in een EU land zelve, vervalt de noodzaak om over zee of anderszins te proberen de EU binnen te komen. Bovendien schept het voor de EU landen een juridisch argument om alle vluchtelingen (bij de oversteek) tegen te houden omdat er een alternatief is (ambassadeterrein is tenslotte eigen onschendbaar terrein). De EU (landen) blijft daarmee voldoen aan het internationale vluchtelingenverdrag.

2) settlement-aanpak
Een parallelle aanpak is die van het “settlement”-plan, hetgeen Sociaal & Groen ondersteunt. Dit houdt in dat er in verlaten gebieden in Noord Griekenland, Noord Macedonië, de Balkan, en op vrijwel onbewoonde eilanden in Griekenland, in de vlakten van centraal Turkije “settlement”-gebieden komen waar mensen met steun van de EU een nieuw bestaan kunnen opbouwen. Dit moet uitgebreid worden naar die landen waar de nood het hoogst is, zoals in diverse Afrikaanse landen. Op deze wijze ontstaan er nieuwe steden, akkers, woonvormen, sociale verbanden en werkgelegenheid. Dit zou onder toezicht en supervisie van de VN of Nederland moeten gebeuren, teneinde lokale politieke geschillen te vermijden. Op deze wijze wordt mensen een economisch en sociaal alternatief geboden.

Bied mensen een uitzicht op een fatsoenlijk bestaan
Dit stichten van nieuwe leefomgevingen zou een wezenlijk onderdeel van ontwikkelingshulp moeten worden zodat er een serieus alternatief wordt geboden voor hen die uit hun penibele economische situatie willen vluchten. Dit biedt tevens een uitweg voor de patstelling tussen Nederland en die landen die weigeren hun burgers ‘terug’ te nemen (uitgeprocedeerde asielzoekers kunnen niet terug omdat hun vaderland hen weigert). De EU moet sterke economische druk gaan uitoefenen op die landen die hun eigen burgers te terugkeer ontzeggen.

3)   Vergoed kosten aan EU lidstaten
Een derde simultane aanpak is het riant vergoeden door de EU van de opvangkosten, maar dan aan de lidstaten zelf. In de eerste plaats vloeit er dan geld ‘terug’ naar de lidstaten i.p.v. bijvoorbeeld naar Turkije (dat land heeft 6 miljard ontvangen voor tijdelijke opvang) en is er een reden om mensen wel op te vangen. Zeker, de laatste overweging is verre van een humanitaire overweging, maar die zullen toch niet gevonden worden bij regeringen met een hoog ‘Orban’-gehalte, zoals Polen, Italië en zijn eigen Hongarije. Deze vergoedingen kunnen worden gefinancierd worden uit de EU steunfondsen. Ook de netto-betalers zullen dit wellicht toejuichen, aangezien het vaak zij zijn die vluchtelingen opvangen.

4)   Frontex houdt iedere vluchteling tegen en stuurt ze terug
Al deze maatregelen betekenen dat Frontex (European Border and Coast Guard Agency) moet worden uitgebreid, dezelfde status dient te krijgen als de politie van de nationale landen zodat Frontex alle vluchtelingen op kan pikken en weer afzetten op de plek van herkomst.

5) EU sluit nieuw internationaal verdrag voor het accepteren van eigen onderdanen
Nederland neemt het initiatief voor een nieuw internationaal verdrag voor het terugnemen van burgers; Daarin verplichten landen zich om onderdanen altijd op te nemen, die elders geen recht op verblijf (meer) hebben. Dit betreft zowel afgewezen asielzoekers en migranten, als vluchtelingen voor wie de verdragsrechtelijke noodzaak tot opvang en bescherming niet langer meer bestaat.

Deze aanpak heeft uitsluitend voordelen:

1) we zijn af van de onmenselijke toestanden;
2) kanshebbers kunnen op een goedkope en normale wijze naar de EU komen;
3) smokkelaars worden buiten spel gezet;
4) asielzoekers genieten dezelfde status die ze ook zouden krijgen indien ze in een EU land arriveren;
5) asielzoekers genieten politieke en feitelijke bescherming;
6) politieke rust in de EU;
7) de toestroom en het probleem is beheersbaar op humane wijze;
8) mensen wordt een mogelijkheid geboden een nieuw bestaan op te bouwen in eigen land;
9) er is een opening geschapen voor terugkeerders en hun weigerachtige regeringen;
10) veel netto-betalers zien hun netto-bijdrage slinken;
11) belastinggeld blijft binnen de EU;
12) opvang door welwillende lidstaten wordt vergoed en gestimuleerd;
13) oorzaak wordt bestreden i.p.v. gevolgen;

Sociaal & Groen wil een geïntegreerde aanpak: 1) fatsoenlijk geoutilleerde opvangcentra in ‘vluchtelingenlanden’ met de juridische status van een ambassade. 2) Eerste kans-beoordeling in opvangcentra. Indien de aanvraag enige kans heeft kan vluchteling per vliegtuig naar EU. Geen kanshebbers wordt geweigerd 3). Frontex krijgt politie-status en stuurt vluchtelingen terug naar land van herkomst. 4) investeringen in nieuwe leefgemeenschappen, mensen perspectief bieden op fatsoenlijk bestaan;

STANDPUNTEN / VERSCHILLEN PER PARTIJ (Vluchtelingen)
(in volgorde van politieke relevantie)

 

 

 

VVD

 • voorzieningen voor asielzoekers met een tijdelijke verblijfsstatus (vijf jaar) moeten worden versoberd;
 • Statushouders krijgen niet langer voorrang bij de toekenning van een sociale huurwoning;
 • vluchtelingen in containerwoningen en omgebouwde kantoorpanden;
 • de bijstand moet worden aangepast en asielzoekers krijgen geen toeslagen (huur, zorg) meer;
 • asielzoekers moeten “een paar tientjes leefgeld” overhouden voor voedsel en kleding;​

PVV

 • Asielzoekers die een verblijfstatus krijgen, krijgen die altijd tijdelijk zodat zij kunnen terugkeren naar land van herkomst zodra het daar veilig is;
 • grenzen sluiten en geen enkele asielzoeker meer toelaten;
 • verbod op hoofddoek in het onderwijs;
 • aandacht op scholen voor de gevaren van de islam;
 • meer aandacht voor Nederlandse tradities (zoals Zwarte Piet);
 • alle moskeeën sluiten;

CDA

 • opvang en primaire beoordeling van asielverzoeken aan de buitengrens;
 • herverdeling over de lidstaten;
 • effectiever terugkeerbeleid voor afgewezen asielzoekers;
 • Lidstaten die geen verantwoordelijkheid nemen voor een gemeenschappelijk asielbeleid worden gekort op Europese subsidies of fondsen;
 • onderdeel van de nieuwe Europese aanpak is een stevig Europees terugkeerbeleid volgens het more for more-principe: landen die meewerken aan de terugkeer van hun onderdanen, krijgen meer en betere afspraken over samenwerking, hulp en handel;
 • snellere en betere uitvoering van de procedures en voldoende capaciteit voor de Immigratie- en Naturalisatiedienst;
 • niet meewerken aan uitzetting strafbaar maken en streng optreden tegen overlastgevende asielzoekers;
 • Nederland neemt het initiatief voor een nieuw internationaal verdrag voor het terugnemen van burgers; Daarin verplichten landen zich om onderdanen altijd op te nemen, die elders geen recht op verblijf (meer) hebben. Dit betreft zowel afgewezen asielzoekers en migranten, als vluchtelingen voor wie de verdragsrechtelijke noodzaak tot opvang en bescherming niet langer meer bestaat

D66

 • duidelijk beleid om legale routes te creëren voor vluchtelingen;
 • selectief blue cardsysteem voor economische migranten waarbij de potentiële bijdrage aan de Nederlandse samenleving voorop staat.

GroenLinks

 • asielzoekers vanaf dag één onderwijs en de mogelijkheid om te werken bieden;
 • betere afspraken met landen over het terug ontvangen van burgers die hier uitgeprocedeerd zijn; (geen recht op asiel)
 • kinderen moeten voorrang krijgen, zodat hun verblijfsprocedures sneller worden afgerond. Dit moet in de Vreemdelingenwet worden vastgelegd;
 • kinderen die in Nederland geworteld zijn en buiten hun schuld nog geen verblijfsstatus hebben, mogen in Nederland blijven;
 • vluchtelingenbeleid hervormen, zodat vluchtelingen eerlijker worden verdeeld over de EU-landen en dezelfde bescherming krijgen;
 • de EU moet aan grootschaligere hervestiging doen. Vluchtelingen in kampen in de regio worden door de VN op kwetsbaarheid geselecteerd en overgebracht naar landen binnen de EU;
 • meer geld voor opvang van vluchtelingen in de regio;
 • meer ontwikkelingshulp; ( kan bijdragen aan minder armoede, meer werkgelegenheid en beter onderwijs);
 • Geld voor ontwikkelingssamenwerking moet niet worden uitgegeven aan grensbewakingsmaatregelen;
 • Nederland stuurt te vaak mensen terug (een zorgvuldiger landenbeleid);

PvdA

 • meer geld vrijmaken voor menswaardige opvang in de regio;

SP

 • meer geld voor opvang van vluchtelingen in eigen regio;

Sociaal & Groen

 • kinderen, gehandicapten en ouderen moeten voorrang krijgen, zodat hun verblijfsprocedures sneller worden afgerond. Dit moet in de Vreemdelingenwet worden vastgelegd;
 • kinderen, gehandicapten en ouderen die in Nederland geworteld zijn en buiten hun schuld nog geen verblijfsstatus hebben, mogen in Nederland blijven;
 • Nederland neemt het initiatief voor een nieuw internationaal verdrag voor het terugnemen van burgers; (daarin verplichten landen zich om onderdanen altijd op te nemen, die elders geen recht op verblijf (meer) hebben);
 • Lidstaten die geen verantwoordelijkheid nemen voor een gemeenschappelijk asielbeleid worden gekort op Europese subsidies of fondsen;
 • niet meewerken aan uitzetting strafbaar maken en streng optreden tegen overlastgevende asielzoekers;
 • vluchtelingenbeleid hervormen, zodat vluchtelingen eerlijker worden verdeeld over de EU-landen en dezelfde bescherming krijgen;

Geef een reactie