3622 woningzoekenden in de rij voor 42 betaalbare appartementjes

 

Sociaal & Groen ziet de nieuwe woonomgeving als een omvangrijk project, waarbij een combinatie wordt gemaakt van allerhande maatschappelijke onderwerpen en problematieken, zoals een oplossing  voor het woningtekort, duurzaamheid, sociale voorzieningen, vergroening, CO-2 neutraliteit, diervriendelijkheid, woongenot, sociale cohesie, integratie en veiligheid.

 

Aan de Bisschopsweg in Amersfoort zijn meerdere appartementencomplexen gebouwd. Hier, op de plek waar vroeger het Sportfondsenbad stond, zijn twee gebouwen bestemd voor sociale huurders. Zodra de woningen beschikbaar kwamen, reageerden in een week tijd maar liefst 3622 woningzoekenden. Allemaal willen ze een appartementje huren in de gebouwen Nieuwe Haghe I en II, maar er zijn slechts 42 woningen beschikbaar.

Dat de vraag naar woningen in Amersfoort enorm is, is genoegzaam bekend. Maar dat in één week 3622 mensen reageerden op 42 sociale huurwoningen in Amersfoort, verbaast zelfs de woningbouwvereniging. Het enorme tekort aan betaalbare huurhuizen is voorlopig met ongewijzigd beleid nog niet opgelost.

De wachttijd voor een sociale huurwoning in Amersfoort loopt in sommige gevallen op tot twaalf jaar. Dat ziet ook Omnia Wonen niet snel veranderen. ,,Zoals uit het aantal reacties op De Nieuwe Haghe blijkt, overstijgt het aantal inschrijvingen het aantal opgeleverde woningen vele malen. Dit zal realistisch gezien helaas voorlopig zo blijven met de landelijke woningnood en huidige ontwikkelingen in de bouwsector”, zegt vastgoedmanager Jantine Clasie.

De voorstellen van Sociaal & Groen

Het roer moet om. We moeten anders denken en daarom anders bouwen. In de eerste plaats is Sociaal & Groen voorstander van wooncoöperaties (volkshuisvesting – wonen) en ‘woonbossen’ of ‘bosdorpen’.
Sociaal & Groen heeft een Delta Plan wonen.

1.  betaalbaarheid (sociale woningen)
Tot 2030 groeit Amersfoort met ongeveer duizend woningen per jaar. Stenen stapelen is echter nog geen wonen.

Door de grote vraag is er schaarste aan woningen en is er steeds meer verdringing op de woningmarkt. Zo moeten de mensen met de laagste inkomens langer wachten op een sociale huurwoning. Noodgedwongen wonen zij lange tijd bijvoorbeeld te klein of te duur. Jongeren wonen langer thuis of op kamers omdat ze als starter nauwelijks kans hebben op een woning. Kwetsbare mensen met een zorgbehoefte blijven in een instelling wonen omdat er geen geschikte zelfstandige woningen beschikbaar komen. We zien dat soms mensen op straat terecht komen omdat er geen woning of opvangplek beschikbaar is. En middeninkomens vallen steeds meer tussen wal en schip: ze verdienen net teveel om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning en net te weinig om een woning in de vrije sector te kunnen betalen. Naast schaarste en stijgende prijzen speelt voor deze mensen ook een rol dat het Rijk hypotheekregels heeft verscherpt en dat verhuurders van vrije sector huurwoningen de inkomenseisen hebben verzwaard. En inmiddels is de situatie voor veel mensen met hogere inkomens die willen verhuizen ook problematisch. Hun inkomen is dan vaak wel toereikend om een hypotheek te kunnen krijgen, maar het vinden van een passende woning voor een prijs die nog in een redelijke verhouding staat tot de gewenste kwaliteit wordt steeds moeilijker in Amersfoort.
In Woningnet staan vooral één- of tweepersoonshuishoudens ingeschreven met de laagste inkomens. Uit hun zoekgedrag blijkt dat bij deze groep de nood hoog is. Van de actief woningzoekenden heeft 81% een inkomen waardoor ze zijn aangewezen op sociale huurwoningen.

Sociale woningen raakt de primaire behoefte van mensen. Zij die zich geen koop- of duur huurheuis kunnen permitteren zijn aangewezen op slechts één mogelijkheid: een sociale woning.

In de huidige bouwplannen worden betrekkelijk willekeurig verdelingen gemaakt tussen soorten woontypen. Daarbij gelden uitgangspunten die niet gerelateerd zijn aan de primaire financierbare woonbehoefte, maar aan de markt en de gewenste aantrekkingskracht van de gemeente.

Sociaal & Groen wil dat bij de bepaling van de soort woningbouw in eerste instantie uitgegaan wordt van hen die geen opties of keuzes hebben. De huidige wachttijd ligt tussen de acht en twaalf jaar. Dat betekent dat er sociale woningen moeten worden gebouwd totdat die vraag is vervuld. Zij die zich duurder wonen kunnen permitteren kunnen immers elders terecht of hebben meerdere opties.

2. bosdorpen  

Wonen in hartje binnenstad, omringd door bomen en struiken. Die niet alleen vogels en vlinders aantrekken, maar ook zorgen voor isolatie en opslag van CO₂ en fijnstof. Dat is de toekomst.
Sociaal & Groen ziet de nieuwe woonomgeving als een omvangrijk project, waarbij een combinatie wordt gemaakt van allerhande maatschappelijke onderwerpen en problematieken, zoals een oplossing  voor het woningtekort, duurzaamheid, sociale voorzieningen, vergroening, CO-2 neutraliteit, diervriendelijkheid, woongenot, sociale cohesie, integratie en veiligheid. Dit kan allemaal gerealiseerd worden als we een nieuwe kijk op wonen lanceren: niet alleen wonen is een recht, maar ook milieu- en natuurvriendelijkheid. Dat kan met geschakelde grote wooncomplexen. De schakeling voorkomt monotonie in woningbouw (de Bijlmer)en grotendeels vrij zicht op de lucht (zeer beperkte afdakking). Als voorbeeld dient de smog-etende woontoren in Taipei.

bosdorpen    bosdorpen

dorpsplein green city                                                    een ecologisch mirakel al dan niet te midden van stadse drukte en hectiek, waar ook vogels, bomen en insecten kunnen wonen.

3. lokaties

Op de site van de gemeente staan de bouwlocaties Amersfoort

4. beleid

Per wijk kunnen percentages (naar vormen van samenstelling) verschillen. In gebieden met relatief weinig sociale huurwoningen, zoals De Berg en Hoogland, willen we het percentage verhogen. In Liendert, Koppel en Kruiskamp, waar al relatief veel sociale huurwoningen zijn, zijn we daar terughoudend mee. Op die manier worden wijken beter gemengd.

Verder willen we op verschillende manieren de prijsstijgingen op de woningmarkt beteugelen. Zo worden exorbitante prijzen in de vrije sector onder meer veroorzaakt door beleggers die op grote schaal woningen opkopen om ze vervolgens tegen onredelijk hoge prijzen te verhuren (‘buy to let’). Hier moet een einde aan komen. Een woning is om in te wonen, speculeren hoort thuis op de beurs. Geld verdienen aan dakloosheid vindt Sociaal & Groen immoreel.

Sociaal & Groen zet in eerste instantie in op binnenstedelijke verdichting, herontwikkeling en transformatie. Pas als alle opties zijn benut kijkt Sociaal & Groen in tweede instantie naar nieuwbouw op nieuwe kavels.

Bij gemeentelijke bouw- en infraprojecten moet duurzaamheid als belangrijk aanbestedingscriterium  worden opgenomen.
Hergebruik van materialen (circulariteit) en impact op het milieu dienen reeds tijdens de aanbesteding
inzichtelijk te worden gemaakt.
Er moet een materialenpaspoort worden ingevoerd bij alle gemeentelijke bouw- en infraprojecten, zodat de materialen hergebruikt kunnen worden.
Bij herontwikkeling van gemeentelijk vastgoed circulair slopen. Dit houdt in dat er bij sloop gestreefd moet worden naar hoogwaardig hergebruik van vrijkomende materialen.

In Amersfoort mogen uitsluitend nog energieneutrale woningen worden gebouwd.

STANDPUNTEN PER PARTIJ AMERSFOORT

D66

 • minimaal 20 procent van de nieuwbouwwoningen verplicht beschikbaar voor de middenhuur en 35 procent voor sociale woningbouw. Daarmee doorgaan.
 • in Amersfoort zijn tot 2030 minstens 10.000 woningen extra nodig;
 • gebruik maken van de opkoopbescherming;
 • extra aandacht voor het middensegment.
 • voor hoogbouw;
 • meer bomen en heggen, door groen op muren en platte daken;

VVD

 • nieuwe woonvormen, inclusief het splitsen van woningen toestaan na een stevige leefbaarheidstoets.

GroenLinks

 • minimaal 35 procent sociale huurwoningen en minimaal 20 procent woningen in het middensegment;
 • einde aan beleggen met wonen;
 • Vathorst-Bovenduist de laatste grote uitbreiding buiten de stad. Hoogland-West en Stoutenburg-Noord moeten groen blijven;
 • tot 2030 ligt de focus op het Hoefkwartier (naast station Schothorst) en het gebied Langs Eem en Spoor (met onder andere de Wagenwerkplaats, Trapezium, Nieuwe Stad en de kop van de Isselt);
 • terugkeergarantie voor alle inwoners die in Jericho willen blijven wonen. De sloopplannen kunnen alleen worden uitgevoerd als 70% van de bewoners met het sociaal plan instemt;

CDA

 • opkoopverbod van woningen door beleggers;
 • zelfwoonplicht bij aanschaf nieuwe en bestaande woningen (uitzondering voor eigen kinderen);

PvdA

 • meer hoogbouw binnen de stad;
 • kwalitatief hoogwaardige huisvesting voor senioren dicht bij voorzieningencentra;
 • vasthouden aan het beleid om bij bouwprojecten minimaal 35% sociale huurwoningen te eisen;
 • zelfbewoningsplicht om vastgoedspeculatie en stijgende huurprijzen te voorkomen;

CU

 • bouwen naar de behoefte;

SP

 • bij nieuwbouwprojecten wordt minimaal 40% sociaal gebouwd;
 • de verkoop en vermarkting (liberalisatie) van sociale woningen wordt gestopt;
 • elke woning die toch wordt verkocht door de corporatie dient te worden
  aangeboden aan en gekocht door de gemeente om zo te behouden als sociale
  huurwoning;
 • woningen in Jericho blijven hoe dan ook staan en worden gerenoveerd;
 • gesloopt als dit de uitdrukkelijke wens is van de bewoners en overduidelijk aangetoond is dat renovatie geen reële optie is;
 • de eis dat 70 % van de bewoners voor sloop is moet terug in de prestatieafspraken in plaats van instemming met het sociaal plan;
 • zelfbewoningsplicht voor nieuwbouwwoningen;
 • Bij huurwoningen in de vrije sector – de zogenaamde middenhuur – worden langjarige afspraken gemaakt. Elk nieuwbouwproject kent minstens 20% woningen in het zogenaamde middensegment;
 • Amersfoorters krijgen voorrang op een deel van de woningen die nieuw worden gebouwd;
 • voor de ontwikkeling van Vathorst Bovenduist. Harde voorwaarde is dat
  er minimaal 35% sociale woningbouw wordt gebouwd;

Amersfoort2014

 • slopen en verkopen van sociale huurwoningen moet gestopt worden
 • tegen verdere stadsuitbreiding in Hoogland-West;
 • meer woningen voor starters en ouderen opnemen in bouwplannen;
 • doelstelling van 35% sociale woningbouw en 20% middel dure huur bij nieuwe plannen;
 • bij gemeentelijke bouw- en infraprojecten duurzaamheid als belangrijk aanbestedingscriterium opnemen;
 • Hergebruik van materialen (circulariteit) en impact op het milieu dienen reeds tijdens de aanbesteding inzichtelijk te worden gemaakt;
 • een materialenpaspoort invoeren bij alle gemeentelijke bouw- en infraprojecten, zodat de materialen hergebruikt kunnen worden;
 • bij herontwikkeling van gemeentelijk vastgoed circulair slopen. Dit houdt in dat er bij sloop gestreefd moet worden naar hoogwaardig hergebruik van vrijkomende materialen- als uitgangspunt zoveel mogelijk energieleverend bouwen

BPA (Burger Partij Amersfoort)

 • woningbeleid is geen taak van de gemeente;
 • statushouders geen voorrang (“Netjes achter aansluiten in de rij”);

Sociaal & Groen

 • aantal sociale woningen wordt gebouwd naar behoefte; woon-zorgcombinaties, woongroepen en collectief particulier opdrachtgeverschap (cpo), ouderen met een migratieachtergrond en mensen met een GGZ-achtergrond worden hiermee gelijkgesteld;
 • sociale woningbouw gaat voor ieder ander segment;
 • eigenbewoning-verklaring wordt verplicht;
 • voor hoogbouw;
 • terugkeergarantie voor alle inwoners die in Jericho willen blijven wonen. De sloopplannen kunnen alleen worden uitgevoerd als 70% van de bewoners met het sociaal plan instemt;
 • bij gemeentelijke bouw- en infraprojecten duurzaamheid als belangrijk aanbestedingscriterium opnemen;
 • Hergebruik van materialen (circulariteit) en impact op het milieu dienen reeds tijdens de aanbesteding inzichtelijk te worden gemaakt;
 • een materialenpaspoort invoeren bij alle gemeentelijke bouw- en infraprojecten, zodat de materialen hergebruikt kunnen worden;
 • bij herontwikkeling van gemeentelijk vastgoed circulair slopen. Dit houdt in dat er bij sloop gestreefd moet worden naar hoogwaardig hergebruik van vrijkomende materialen- als uitgangspunt zoveel mogelijk energieleverend bouwen;
 • in Amersfoort mogen uitsluitend nog energieneutrale woningen worden gebouwd;

Geef een reactie